puroresu.com puroresu.com

Home >

facebook

Web   puroresu.com

International Big Competition: 1956/04/24 - 06/07: 30 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Ben Sharpe
Mike Sharpe
Lucky Simunovich
Mike Mazurki
King Jack
Red Miller
Jack Solomon

1956/04/24 Tokyo - Kuramae Kokugikan (10,000; sold out)
Takeo Kaneko (10:03 arm lock) Seishiro Yoshidagawa
Osamu Abe (19:02 pin) Tamanokawa
Toshikazu Higa (16:53 pin) Tsunagoro Rashomon
   * or vice versa.
Yoshinosato (16:21 pin) King Jack
Surugaumi (21:31) Youssef Turko
Non-title: Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Azumafuji (18:50 pin)
   2: Simunovich (14:46 pin)
   3: (45min limit draw)
Non-title: Rikidozan & Kokichi Endo (61min limit draw) Ben Sharpe & Mike Sharpe

1956/04/25 Tokyo - Kuramae Kokugikan (15,000; sold out)
Masaaki Takemura (10min limit draw) Hiroshi Oyama
Osamu Abe (11:23 pin) Fujitayama
Isao Yoshiwara (12:14 boston crab) Red Miller
Yonetaro Tanaka (15min limit draw) King Jack
Tomio Miyajima (20min limit draw) Youssef Turko
Surugaumi (20min limit draw) Yoshinosato
Azumafuji (18:17 DCOR) Ben Sharpe
Non-title: Kokichi Endo (2-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (16:13 pin)
   2: Endo (5:49 pin)
   3: Endo (5:59 CO on apron)
Non-title: Rikidozan (2-1) Mike Sharpe
   1: Sharpe (15:59 pin)
   2: Rikidozan (1:32 DQ)
   3: Rikidozan (1:05 pin)

1956/04/26 Tokyo - Kuramae Kokugikan (13,000? sold out; TV)
Takeo Kaneko 10:17 Masaaki Takemura
Toshikazu Higa (15min limit draw) Tamanokawa
Tsunagoro Rashomon (15:38 pin) "Jackson" [Larry Jackson or Jack Solomon?]
Osamu Abe (16:58 pin) Red Miller
Yoshinosato (18:42 DCOR) Youssef Turko
Azumafuji (2:01 pin) King Jack
Non-title: Lucky Simunovich (2-0) Surugaumi
   1: Simunovich (7:37 pin)
   2: Simunovich (2:18 pin)
NWA World Tag Team Title: Ben Sharpe & Mike Sharpe* (1-1) Rikidozan & Kokichi Endo
   1: Endo (36:03 arm lock) Ben
   2: Ben (8:30 pin) Endo
   3: (2:53 ref stop)

1956/04/28 Shizuoka - Sunpu Park Volleyball Court (5,000?)
Tsunagoro Rashomon (4:59 pin) Hiroshi Oyama
Tamanokawa (20min limit draw) Isao Yoshiwara
Toshikazu Higa (20min limit draw) Takeo Kaneko
Osamu Abe (20min limit draw) Youssef Turko
Surugaumi (17:15 pin) Yoshinosato
Non-title: Kokichi Endo (1-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (20:55 pin) Endo
   2: Endo (5:00 key lock) Simunovich
   3: (45min limit draw)
Non-title: Rikidozan & Azumafuji (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Mike (37:50) Rikidozan
   2: Rikidozan (0:45 pin) Mike
   3: (60min limit draw)

1956/04/30 Ise, Mie - Sumo Shrine Hall (5,000)
Toshikazu Higa (20min limit draw) Hiroshi Oyama
Tamanokawa (15:07 pin) Yoshidagawa
Takeo Kaneko (20min limit draw) Isao Yoshiwara
Yoshinosato (20min limit draw) Osamu Abe
Surugaumi (20:59 surfboard stretch) Youssef Turko
Non-title: Azumafuji (2-0) Lucky Simunovich
   1: Azumafuji (10:08 pin) Simunovich
   2: Azumafuji (4:00 ref stop) Simunovich
Non-title: Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Kokichi Endo
   1: Mike (or Ben) (21:48 pin) Rikidozan
   2: Rikidozan (2:13 pin) Mike
   3: Ben or Mike (13:00 pin) Endo

1956/05/02 Osaka - Pref. Gym (6,000 or 12,000?)
Yoshidagawa (11:57 pin) Hiroshi Oyama
Masaaki Takemura (12:28 pin) Takeo Kaneko
Yonetaro Tanaka (20min limit draw) Toshikazu Higa
Tamanokawa (15:40 DQ) Osamu Abe
Yoshinosato (21:23) Tomio Miyajima
Youssef Turko (21:03 default) Surugaumi
   * Surugaumi dislocated one of his knees.
Lucky Simunovich (2-1) Kokichi Endo
   1: Simunovich (13:02 pin)
   2: Endo (7:58 key lock)
   3: Simunovich (1:50 pin)
NWA World Tag Team Title: Ben Sharpe & Mike Sharpe* (1-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Rikidozan (17:38 pin) Mike
   2: Mike (4:48 pin) Rikidozan
   3: (61min time limit draw)

1956/05/03 Osaka - Pref. Gym (12,000)
Takeo Kaneko (15min limit draw) Hiroshi Oyama
Isao Yoshiwara (DCOR) Tsunagoro Rashomon
Toshikazu Higa (14:45 DCOR) Masaaki Takemura
Yonetaro Tanaka (20min limit draw) Tomio Miyajima
Yoshinosato (30min limit draw) Youssef Turko
Surugaumi (17:49 pin) Osamu Abe
Azumafuji (30min limit draw) Mike Sharpe
Kokichi Endo (2-1) Ben Sharpe
   1: Ben (12:23 pin)
   2: Endo (7:14 key lock)
   3: Endo (6:18 DQ)
Rikidozan (2-1) Lucky Simunovich
   1: Rikidozan (10:28 pin)
   2: Simunovich (3:45 pin)
   3: Rikidozan (1:55 COR)

1956/05/04 Osaka - Pref. Gym (8,000)
Isao Yoshiwara (30min limit draw) Tamanokawa
Masaaki Takemura (17:11 pin) Toshikazu Higa
Takeo Kaneko (30min limit draw) Tomio Miyajima
Yonetaro Tanaka (30min limit draw) Tsunagoro Rashomon
Youssef Turko (22:20 pin) Osamu Abe
Yoshinosato (30min limit draw) Surugaumi
Azumafuji (2-1) Lucky Simunovich
   1: Azumafuji (10:25 pin)
   2: Simunovich (1:48 pin)
   3: Azumafuji (ref stop)
NWA World Tag Team Title*: *Rikidozan & Endo (39:34 pin) *Ben Sharpe & Mike Sharpe

1956/05/05 Himeji, Hyogo - Civic Ground (7,000)
Lucky Simunovich (2-1) Kokichi Endo
Rikidozan & Azumafuji (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Mike (17:09 pin) Rikidozan
   2: Rikidozan (5:16 pin) Mike
   3: Rikidozan (0:51 DCOR) Ben

1956/05/07 Kobe, Hyogo - Municipal Oji Gym (7,000)
Isao Yoshiwara (13:48) Yoshidagawa
Takeo Kaneko (15min limit draw) Toshikazu Higa
Masaaki Takemura (17:12 pin) Yonetaro Tanaka
Tsunagoro Rashomon (17:44 pin) Tomio Miyajima
Tamanokawa (15:44 DQ) Osamu Abe
Surugaumi (30min limit draw) Yoshinosato
Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Azumafuji (12:24 pin)
   2: Simunovich (6:51 pin)
   3: Azumafuji (1:21 DCOR) Simunovich
Non-title: Rikidozan & Kokichi Endo (2-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Rikidozan (30:37 pin) Ben
   2: Mike (3:36 pin) Endo
   3: Rikidozan & Endo (1:33 DQ)

1956/05/08 Nagoya - Kanayama Gym (10,000)
Isao Yoshiwara (20min limit draw) Tamanokawa
Masaaki Takemura (16:39 pin) Toshikazu Higa
Tomio Miyajima (16:06 pin) Takeo Kaneko
Tsunagoro Rashomon (18:0Yonetaro Tanaka
Youssef Turko (18:44 pin) Osamu Abe
Junzo Yoshinosato (30min limit draw) Surugaumi
Kokichi Endo (1-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (18:17 pin)
   2: Endo (7:43 pin)
   3: (45min limit draw)
Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Mike (17:21 pin) Rikidozan
   2: Rikidozan (6:20 pin) Mike
   3: Mike (13:21 pin) Azumafuji

1956/05/11 Utsunomiya, Tochigi - Asahi-machi Gym "Utsunomiya Sports Center" (5,000)
Hiroshi Oyama (15min limit draw) Yoshidagawa
Takeo Kaneko (15:20 pin) Masaaki Takemura
Osamu Abe (15:13 pin) Tamanokawa
Tomio Miyajima (20:44 pin) Yoshinosato
Surugaumi (18:20) Tsunagoro Rashomon
Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Azumafuji (20:23 pin)
   2: Simunovich (7:21 pin)
   3: (45min limit draw)
Non-title: Rikidozan & Kokichi Endo (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Rikidozan (32:02 pin) Mike
   2: Mike (19:41 pin) Endo
   3: (61min limit draw)

1956/05/12 Koriyama, Fukushima - Municipal Kaiseizan Stadium (2,000)
Isao Yoshiwara (15min limit draw) Masaaki Takemura
Fujitayama (15min limit draw) Hiroshi Oyama
Yonetaro Tanaka (14:08 pin) Takeo Kaneko
Tsunagoro Rashomon (15:54 pin) Tomio Miyajima
Osamu Abe (16:17 pin) Tamanokawa
Yoshinosato (16:45 pin) Surugaumi
Azumafuji & Kokichi Endo (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   3: (45min limit draw)
Non-title: Rikidozan (2-0) Lucky Simunovich
   1: Rikidozan (22:55 ref stop)
   2: Rikidozan (default)

1956/05/13 Akita - Municipal Sanno Gym "Akita Sports Center" (6,000)
Takeo Kaneko (12:28 pin) Hiroshi Oyama
Masaaki Takemura (forfeit) Fujitayama
Yonetaro Tanaka (16:11 pin) Tamanokawa
Tsunagoro Rashomon (16:27 pin) Osamu Abe
Yoshinosato (14:39) Tomio Miyajima
Surugaumi (20:40) Youssef Turko
Kokichi Endo (2-1) Lucky Simunovich
   1: Endo (12:55 key lock)
   2: Simunovich (8:44 pin)
   3: Endo (0:07 boston crab)
Rikidozan & Azumafuji (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Rikidozan (21:28 pin) Ben
   2: Mike (29:47 pin) Azumafuji
   3: (60min limit draw)

1956/05/14 Morioka, Iwate - Morioka Horse Market (postponed untill 5/15)

1956/05/15 Morioka, Iwate - Morioka Horse Market (5,000)
Tsunagoro Rashomon (16:22 pin) Takeo Kaneko
Osamu Abe (16:22 pin) Tomio Miyajima
Yoshinosato (14:33 pin) Tamanokawa
Surugaumi (15:16 pin) Youssef Turko
Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-0) Azumafuji & Kokichi Endo
   1: Ben (21:50 hammer lock) Endo
   2: Mike (12:10) Azumafuji
Non-title: Rikidozan (2-1) Lucky Simunovich
   1: Rikidozan (15:49 pin)
   2: Simunovich (6:21)
   3: Rikidozan (1:48 pin)

1956/05/16 Hakodate, Hokkaido - Chiyogadai Park Stadium (5,000)
Takeo Kaneko (12:41 pin) Fujitayama
Masaaki Takemura (15min limit draw) Tamanokawa
Toshikazu Higa (15:43 pin) Yonetaro Tanaka
Tsunagoro Rashomon (14:03 pin) Tomio Miyajima
Osamu Abe (19:35 pin) Yoshinosato
Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Rikidozan (13:18 pin) Ben
   2: Ben (11:46 pin) Rikidozan
   3: Ben (10:25 pin) Azumafuji
Kokichi Endo (1-1) Lucky Simunovich
   1: Endo (11:45 pin)
   2: Simunovich (8:46 pin)
   3: (1:48 DCOR)
Surugaumi (15:22 pin) Youssef Turko

1956/05/18 Sapporo - Nakajima Sports Center (7,000)
Isao Yoshiwara (15min limit draw) Fujitayama
Tomio Miyajima (11:45) Takeo Kaneko
Tsunagoro Rashomon (17:05 leg split) Yonetaro Tanaka
Osamu Abe (15:59 pin) Surugaumi
Yoshinosato (20min limit draw) Youssef Turko
Azumafuji (30min limit draw) Ben Sharpe
Kokichi Endo (1-1) Lucky Simunovich
   1: Endo (20:53 pin)
   2: Simunovich (15:47 pin)
   3: (45min limit draw)
Non-title: Rikidozan (2-1) Mike Sharpe
   1: Sharpe (14:46 pin)
   2: Rikidozan (16:51 full nelson)
   3: Rikidozan (3:15 pin)

1956/05/19 Sapporo - Nakajima Sports Center (8,000)
Yoshidagawa (15min limit draw) Hiroshi Oyama
Isao Yoshiwara (15min limit draw) Takeo Kaneko
Tomio Miyajima (20min limit draw) Masaaki Takemura
Osamu Abe (16:17 pin) Tamanokawa
Youssef Turko (15:26) Tsunagoro Rashomon
Surugaumi (15:26 pin) Yoshinosato
Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (13:24)
   2: Azumafuji (6:28 pin)
   3: (45min limit draw)
NWA World Tag Team Title*: Ben Sharpe & Mike Sharpe (1-0) Rikidozan & Kokichi Endo
   1: Ben (23:13 leg lock) Endo
   2: (61min limit draw)

1956/05/20 Asahikawa, Hokkaido - Civic Hall (4,000)
Fujitayama (11:18) Yoshidagawa
Toshikazu Higa (15min limit draw) Masaaki Takemura
Tamanokawa (12:53 pin) Yonetaro Tanaka
Tomio Miyajima (17:00 pin) Isao Yoshiwara
Yoshinosato (14:20 pin) Youssef Turko
Osamu Abe (19:46 pin) Surugaumi
Kokichi Endo (2-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (14:39)
   2: Endo (5:42)
   3: Endo (6:23)
Non-title: Rikidozan & Azumafuji (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Mike (35:42 pin) Azumafuji
   2: Rikidozan (11:45 pin) Ben
   3: (60min limit draw)

1956/05/23 Chiba - Pref. Gym (4,000+)
Fujitayama (20min limit draw) Takeo Kaneko
Tomio Miyajima (20min limit draw) Isao Yoshiwara
Yonetaro Tanaka (13:30 pin) Tamanokawa
Toshikazu Higa (20min limit draw) Masaaki Takemura
Surugaumi (13:07 pin) Osamu Abe
Yoshinosato (13:13 pin) Youssef Turko
Lucky Simunovich (2-1) Kokichi Endo
   1: Endo (9:10 key lock)
   2: Simunovich (9:48)
   3: Simunovich (1:56)
Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Mike (22:10 pin) Azumafuji
   2: Azumafuji (11:46) Ben
   3: Ben (5:46) Rikidozan

1956/05/24 Kawasaki - City Gym
Fujitayama (11:34 pin) Takeo Kaneko
Isao Yoshiwara (15:59) Jack Solomon
Tomio Miyajima (18:03 pin) King Jack
Yonetaro Tanaka (10:55 pin) Tony Alford
Masaaki Takemura (16:33 pin) Toshikazu Higa
Osamu Abe (5:06 pin) Red Miller
Surugaumi (7:05 pin) Tamanokawa
Youssef Turko (15:35 DCOR) Junizo Yoshinosato
Azumafuji (2-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (6:50)
   2: Azumafuji (4:35 bear hug)
   3: Azumafuji (0:13 bear hug)
Kawasaki Mayor Cup & KR TV Cup: Rikidozan & Kokichi Endo (2-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Mike (15:26 pin) Endo
   2: Rikidozan (12:08 pin) Mike
   3: Endo (9:33 DQ) Ben

1956/05/25 Otsu, Shiga - Toyo Municipal Shiga Plant Welfare Hall (4,000)
Yoshidagawa (15min limit draw) Hiroshi Oyama
Fujitayama (14:35 pin) Takeo Kaneko
Tomio Miyajima (20min limit draw) Isao Yoshiwara
Tamanokawa (11:03 pin) Yonetaro Tanaka
Toshikazu Higa (20min limit draw) Masaaki Takemura
Surugaumi (13:23 pin) Osamu Abe
Yoshinosato (30min limit draw) Youssef Turko
Kokichi Endo (2-1) Lucky Simunovich
   1: Endo (13:24)
   2: Simunovich (5:45)
   3: Endo (5:38 pin)
Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Ben (21:11 pin) Azumafuji
   2: Azumafuji (7:12 pin) Mike
   3: Mike (4:23 pin) Azumafuji

1956/05/26 Hiroshima - Pref. General Ground Stadium (6,000)
Youssef Turko (16:10 pin) Osamu Abe
Yoshinosato (18:11 pin) Surugaumi
Azumafuji (2-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (10:55)
   2: Azumafuji (6:11)
   3: Azumafuji (0:11)
Rikidozan & Kokichi Endo (2-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Ben (20:50) Endo
   2: Rikidozan (10:50 pin) Mike
   3: Rikidozan (8:35) Ben

1956/05/29 Oita - Pref. Gym (4,000)
* 4 prelim matches results unknown
Surugaumi (15:51 pin) Osamu Abe
Yoshinosato (24:44 pin) Youssef Turko
Lucky Simunovich (2-1) Kokichi Endo
   1: Simunovich (11:08 pin)
   2: Endo (9:03)
   3: Simunovich (1:09)
Non-title: Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Ben (18:32) Rikidozan
   2: Rikidozan (8:38) Ben
   3: Mike (3:30) Azumafuji

1956/05/30 Kumamoto - Municipal Joto ES site (6,000)
Yoshidagawa (15min limit draw) Hiroshi Oyama
Tomio Miyajima (11:12 pin) Fujitayama
Takeo Kaneko (15:18 pin) Isao Yoshiwara
Toshikazu Higa (15:53 pin) Yonetaro Tanaka
Tamanokawa (16:03 pin) Masaaki Takemura
Youssef Turko (16:35 pin) Osamu Abe
Surugaumi (15:29 pin) Yoshinosato
Non-title: Rikidozan & Kokichi Endo (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Endo (36:01) Ben
   2: Ben (14:02 full nelson) Endo
   3: (60min limit draw)
Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (21:23)
   2: Azumafuji (15:22 pin)
   3: (45min limit draw)

1956/05/31 Kurume, Fukuoka - Kogashiramachi Park
Kokichi Endo (1-1) Lucky Simunovich
Non-title: Rikidozan & Azumafuji (2-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Rikidozan (15:35) Mike
   2: Ben (6:55 full nelson) Azumafuji
   3: Rikidozan (19:56) Ben

1956/06/02 Fukuoka - Sports Center (12,000)
Hiroshi Oyama (14:15 pin) Yoshidagawa
Fujitayama (13:08 pin) Takeo Kaneko
Tamanokawa (20min limit draw) Toshikazu Higa
Masaaki Takemura (20min limit draw) Osamu Abe
Tomio Miyajima (16:31 pin) Isao Yoshiwara
Youssef Turko (16:29) Yonetaro Tanaka
Surugaumi (20:11 pin) Yoshinosato
Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (22:29)
   2: Azumafuji (11:21 pin)
   3: (45min limit draw)
NWA World Tag Team Title: Ben Sharpe & Mike Sharpe* (1-0) Rikidozan & Kokichi Endo
   1: Mike (31:12 pin) Endo
   2: (61min limit draw)

1956/06/03 Kokura, Fukuoka - City Gym (6,000)
Takeo Kaneko (12:20 pin) Hiroshi Oyama
Fujitayama (12:33 pin) Yoshidagawa
Masaaki Takemura (13:26 pin) Tamanokawa
Yonetaro Tanaka (15:59 pin) Osamu Abe
Tomio Miyajima (20min limit draw) Toshikazu Higa
Yoshinosato (17:15 pin) Isao Yoshiwara
Surugaumi (17:13) Youssef Turko
Kokichi Endo (2-1) Mike Mazurki
   1: Mazurki (11:24)
   2: Endo (4:47 pin)
   3: Endo (5:38 pin)
Mainichi Newspaper Cup: Ben Sharpe & Mike Sharpe (2-1) Rikidozan & Azumafuji
   1: Rikidozan (15:35) Mike
   2: Mike (19:11) Rikidozan
   3: Ben (3:38) Azumafuji

1956/06/04 Hagi, Yamaguchi - Civic Stadium (4,000)
Yoshinosato (13:05 pin) Surugaumi
Azumafuji (2-0) Mike Mazurki
   1: Azumafuji (13:11)
   2: Azumafuji (1:10)
Non-title: Rikidozan & Kokichi Endo (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Mike (25:35 pin) Endo
   2: Rikidozan (21:25 pin) Ben
   3: (60min limit draw)

1956/06/06 Yokohama
Yonetaro Tanaka (12:15 pin) Takeo Kaneko
Toshikazu Higa (20min limit draw) Masaaki Takemura
Tomio Miyajima (15:26 pin) Tamanokawa
Isao Yoshiwara (17:31 pin) Red Miller
Osamu Abe (13:53 pin) King Jack
Surugaumi (10:42 pin) Jack Solomon
Azumafuji (2-0) Lucky Simunovich
   1: Azumafuji (13:46 bear hug)
   2: Azumafuji (0:20 bear hug)
Non-title: Rikidozan & Kokichi Endo (1-1) Ben Sharpe & Mike Sharpe
   1: Rikidozan (13:21 pin) Ben
   2: Ben (23:58) Endo
   3: (60min limit draw)

1956/06/07 Tokyo - Kuramae Kokugikan (15,000; sold out; TV)
Takeo Kaneko (10:34) Yoshidagawa
Fujitayama (14:59 pin) King Jack
Yonetaro Tanaka (17:22 pin) Jack Solomon
Toshikazu Higa (20min limit draw) Masaaki Takemura
Osamu Abe (10:59 boston crab) Red Miller
Tomio Miyajima (20min limit draw) Isao Yoshiwara
Yoshinosato (15:34 pin) Tamanokawa
Surugaumi (18:03 boston crab) Youssef Turko
Azumafuji (1-1) Lucky Simunovich
   1: Simunovich (21:56)
   2: Azumafuji (7:59 bear hug)
   3: (45min limit draw)
NWA World Tag Team Title: Ben Sharpe & Mike Sharpe* (1-1) Rikidozan & Kokichi Endo
   1: Ben (34:39 pin) Endo
   2: Rikidozan (11:25 figure-4 neck lock) Ben
   3: draw (61min time limit)


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.