Puroresu Siege of the Summer: 1964/06/19 - 09/04: 36 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest Foreigners:
The Spoiler (Vince Bagala)
Johnny Barend [06/19 - 08/28]
King Toby Thomas (Shag Thomas) [07/03 - 09/04]
Magnificent Maurice [07/14 - 08/28]
Nick Bockwinkel [07/14 - 09/04]

1964/06/19 Tokyo - Riki Sports Palace
Kotaro Hirano drew Kumagoro Okuma
Ushinosuke Hayashi def Kotetsu Yamamoto
Kantaro Hoshino def Masakatsu Tanaka
Gantetsu Matsuoka def Shin'ya Kojika
Sarukichi Takasakiyama def Yonetaro Tanaka
Hishakaku Otsubo def Mr. Suzuki
Mitsuaki Hirai def Isao Yoshiwara
Kintaro Kongo [Kintaro Ohki / KIM Il] def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo (DQ) Yoshinosato
Johnny Barend & The Spoiler def Giant Baba & Michiaki Yoshimura

1964/06/26 Tokyo - Riki Sports Palace
Kumagoro Okuma def Shin'ya Kojika
Isao Yoshiwara def Sarukichi Takasakiyama
Hishakaku Otsubo def Yonetaro Tanaka
Masakatsu Tanaka drew Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai def Hideyuki Nagasawa
10-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo def Umanosuke Ueda
Michiaki Yoshimura drew Yoshinosato
Johnny Barend (COR) Kokichi Endo
Giant Baba (DQ) The Spoiler

1964/07/03 Tokyo - Riki Sports Palace
Gantetsu Matsuoka def Mr. Suzuki
Umanosuke Ueda def Shin'ya Kojika
Masakatsu Tanaka def Yonetaro Tanaka
Kantaro Hoshino def Kotetsu Yamamoto
Hishakaku Otsubo def Sarukichi Takasakiyama
Isao Yoshiwara def Ushinosuke Hayashi
Kokichi Endo def Kumagoro Okuma
Mitsuaki Hirai def Hideo Koma
Toyonobori def Hideyuki Nagasawa
Giant Baba & Michiaki Yoshimura & Yoshinosato def Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/07/10 Tokyo - Riki Sports Palace
Sarukichi Takasakiyama drew Masakatsu Tanaka
Hishakaku Otsubo def Hideo Koma
Kumagoro Okuma def Yonetaro Tanaka
Umanosuke Ueda def Ushinosuke Hayashi
Isao Yoshiwara def Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai def Kantaro Hoshino
Kokichi Endo def Hideyuki Nagasawa
Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas def Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura

1964/07/16 Tokyo - Taitoh Ward Gym
Mitsuaki Hirai def Tonpachi Tanaka
Kotetsu Yamamoto def Yonetaro Tanaka
Kokichi Endo def Kumagoro Okuma
Kantaro Hoshino def Isao Yoshiwara
Hishakaku Otsubo def Ushinosuke Hayashi
Battle Royal Final: Hideyuki Nagasawa (pin) Ushinosuke Hayashi
Kintaro Kongo (DQ) The Spoiler
Johnny Barend drew Yoshinosato
Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura (DQ) Nick Bockwinkel & Magnificent Maurice & King Toby Thomas

1964/07/17 Tokyo - Riki Sports Palace
Ushinosuke Hayashi drew Sarukichi Takasakiyama
Hishakaku Otsubo def Kotaro Hirano
Hideyuki Nagasawa def Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai drew Kantaro Hoshino
Gantetsu Matsuoka def Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo (DCOR) Johnny Barend
Kokichi Endo def Yonetaro Tanaka
Yoshinosato (DQ) Nick Bockwinkel
Magnificent Maurice drew Michiaki Yoshimura
Toyonobori & Giant Baba def The Spoiler & King Toby Thomas

1964/07/19 Oyama, Tochigi (postponed until 64/08/23 due to rain)

1964/07/21 Onahama, Fukushima
Kotaro Hirano def Yonetaro Tanaka
Sarukichi Takasakiyama drew Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai def Isao Yoshiwara
Hishakaku Otsubo def Raizo Kojika
Kumagoro Okuma def Tonpachi Tanaka
Kintaro Kongo def Kantaro Hoshino
Hideyuki Nagasawa def Ushinosuke Hayashi
Battle Royal Final: Gantetsu Matsuoka (pin) Ushinosuke Hayashi
The Spoiler def Kokichi Endo
Giant Baba (1-1 45min limit draw) Nick Bockwinkel
Toyonobori & Michiaki Yoshimura & Yoshinosato def Johnny Barend & Magnificent Maurice & King Toby Thomas

1964/07/23 Sanjo, Niigata - Vocational High School field (20,000; Baba's hometown)
Kotetsu Yamamoto def Yonetaro Tanaka
Raizo Kojika drew Mr. Suzuki
Hideyuki Nagasawa def Sarukichi Takasakiyama
Kantaro Hoshino def Gantetsu Matsuoka
Mitsuaki Hirai def Hishakaku Otsubo
Battle Royal Final: Tonpachi Tanaka (pin) Sarukichi Takasakiyama
Michiaki Yoshimura def Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo drew Nick Bockwinkel
Yoshinosato (DCOR) Magnificent Maurice
King Toby Thomas def Kokichi Endo
All Asia Tag Team Title: Toyonobori & Giant Baba* (2-0) Johnny Barend & The Spoiler
   1: Toyonobori (13:54 pin) Barend
   2: Baba (4:30 pin) Spoiler

1964/07/24 Kumagaya, Saitama
Tonpachi Tanaka def Kotetsu Yamamoto
Ushinosuke Hayashi drew Hideo Koma
Kumagoro Okuma def Hishakaku Otsubo
Kantaro Hoshino def Kotaro Hirano
Kintaro Kongo def Mitsuaki Hirai
Isao Yoshiwara def Hideyuki Nagasawa
Battle Royal Final: Kotetsu Yamamoto (pin) Mr. Suzuki
Nick Bockwinkel def Kokichi Endo
Michiaki Yoshimura drew Johnny Barend
Toyonobori & Giant Baba & Yoshinosato def Magnificent Maurice & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/07/25 Kashima, Ibaraki
Hishakaku Otsubo def Sarukichi Takasakiyama
Tonpachi Tanaka def Mr. Suzuki
Isao Yoshiwara def Ushinosuke Hayashi
Umanosuke Ueda def Yonetaro Tanaka
Kintaro Kongo def Kotaro Hirano
Hideyuki Nagasawa def Gantetsu Matsuoka
Yoshinosato (DQ) Nick Bockwinkel
Giant Baba drew Johnny Barend
Toyonobori & Kokichi Endo & Michiaki Yoshimura def Magnificent Maurice & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/07/26 Tsushima, Aichi
Sarukichi Takasakiyama def Yonetaro Tanaka
Kantaro Hoshino def Tonpachi Tanaka
Kotaro Hirano def Hishakaku Otsubo
Mitsuaki Hirai def Kotetsu Yamamoto
Yoshinosato def Isao Yoshiwara
Umanosuke Ueda def Kumagoro Okuma
King Toby Thomas def Kokichi Endo
Michiaki Yoshimura (DCOR) Magnificent Maurice
Toyonobori & Giant Baba & Kintaro Kongo def Johnny Barend & Nick Bockwinkel & The Spoiler

1964/07/27 Okazaki, Aichi
Sarukichi Takasakiyama drew Kotetsu Yamamoto
Kantaro Hoshino def Hideo Koma
Kotaro Hirano def Raizo Kojika
Mitsuaki Hirai drew Tonpachi Tanaka
Kumagoro Okuma def Yonetaro Tanaka
Umanosuke Ueda def Ushinosuke Hayashi
Battle Royal Final: Hideo Koma (pin) Sarukichi Takasakiyama
Kintaro Kongo def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo def Hishakaku Otsubo
Toyonobori def Johnny Barend
Giant Baba & Michiaki Yoshimura & Yoshinosato def Magnificent Maurice & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/07/29 Yokkaichi, Mie
Sarukichi Takasakiyama def Raizo Kojika
Mr. Suzuki drew Kotetsu Yamamoto
Isao Yoshiwara def Hideo Koma
Kotaro Hirano def Yonetaro Tanaka
Umanosuke Ueda def Kantaro Hoshino
Hideyuki Nagasawa def Tonpachi Tanaka
Battle Royal Final: Mr. Suzuki (pin) Hideo Koma
Kokichi Endo def Mitsuaki Hirai
Nick Bockwinkel (DQ) Yoshinosato
Michiaki Yoshimura drew Johnny Barend
Magnificent Maurice & The Spoiler & King Toby Thomas (DQ) Toyonobori & Giant Baba & Kintaro Kongo

1964/07/30 Tajimi, Gifu
Kotaro Hirano def Kotetsu Yamamoto
Ushinosuke Hayashi def Sarukichi Takasakiyama
Hideo Koma def Raizo Kojika
Isao Yoshiwara def Tonpachi Tanaka
Mitsuaki Hirai drew Kantaro Hoshino
Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Sarukichi Takasakiyama
Kintaro Kongo def Kumagoro Okuma
Umanosuke Ueda def Hideyuki Nagasawa
Michiaki Yoshimura (DQ) Nick Bockwinkel
Magnificent Maurice def Kokichi Endo
Toyonobori & Giant Baba & Yoshinosato def Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/07/31 Toyohashi, Aichi
Hideyuki Nagasawa def Isao Yoshiwara
Tonpachi Tanaka def Yonetaro Tanaka
Mitsuaki Hirai drew Umanosuke Ueda
Hishakaku Otsubo def Mr. Suzuki
Kantaro Hoshino def Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo def Kotetsu Yamamoto
Johnny Barend def Kokichi Endo
Magnificent Maurice def Yoshinosato
Giant Baba & Michiaki Yoshimura drew Nick Bockwinkel & King Toby Thomas
Toyonobori def The Spoiler

1964/08/02 Yao, Osaka
Hishakaku Otsubo def Kotaro Hirano
Kantaro Hoshino def Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai def Ushinosuke Hayashi
10-man Battle Royal Final: Tonpachi Tanaka (pin) Sarukichi Takasakiyama
Kokichi Endo def Umanosuke Ueda
Magnificent Maurice def Kintaro Kongo
The Spoiler (COR) Michiaki Yoshimura
Toyonobori & Giant Baba & Yoshinosato def Johnny Barend & Nick Bockwinkel & King Toby Thomas

1964/08/05 Wakayama
Hishakaku Otsubo def Sarukichi Takasakiyama
Kantaro Hoshino def Tonpachi Tanaka
Isao Yoshiwara def Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai def Hideo Koma
Kokichi Endo def Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo def Mr. Suzuki
Johnny Barend def Hideyuki Nagasawa
Yoshinosato (DCOR) Magnificent Maurice
The Spoiler & King Toby Thomas def Giant Baba & Michiaki Yoshimura
Toyonobori def Nick Bockwinkel

1964/08/06 Seki, Gifu
Kantaro Hoshino def Yonetaro Tanaka
Kotaro Hirano drew Mr. Suzuki
Kotetsu Yamamoto def Tonpachi Tanaka
Kokichi Endo def Raizo Kojika
Umanosuke Ueda def Isao Yoshiwara
Hideyuki Nagasawa def Kumagoro Okuma
Battle Royal Final: Kumagoro Okuma (pin) Sarukichi Takasakiyama
Magnificent Maurice def Kintaro Kongo
Yoshinosato drew Nick Bockwinkel
Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/08 Ichinomiya, Aichi
Hishakaku Otsubo def Raizo Kojika
Kantaro Hoshino def Sarukichi Takasakiyama
Isao Yoshiwara def Mitsuaki Hirai
Kotaro Hirano def Kotetsu Yamamoto
Battle Royal Final: Sarukichi Takasakiyama (pin) Mr. Suzuki
Kokichi Endo (DCOR) Kintaro Kongo
Umanosuke Ueda def Tonpachi Tanaka
Johnny Barend (COR) Yoshinosato
Magnificent Maurice def Hideyuki Nagasawa
Nick Bockwinkel def Michiaki Yoshimura
Toyonobori & Giant Baba def The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/09 Mishima, Shizuoka
Tonpachi Tanaka drew Kotetsu Yamamoto
Mr. Suzuki drew Yonetaro Tanaka
Gantetsu Matsuoka def Raizo Kojika
Kumagoro Okuma def Hishakaku Otsubo
Mitsuaki Hirai def Kantaro Hoshino
Isao Yoshiwara def Sarukichi Takasakiyama
Battle Royal Final: Raizo Kojika (pin) Ushinosuke Hayashi
Michiaki Yoshimura def Umanosuke Ueda
Johnny Barend def Kokichi Endo
Giant Baba def The Spoiler
Toyonobori & Kintaro Kongo & Yoshinosato def Nick Bockwinkel & Magnificent Maurice & King Toby Thomas

1964/08/10 Shizuoka
Hishakaku Otsubo def Yonetaro Tanaka
Raizo Kojika drew Kotetsu Yamamoto
Isao Yoshiwara def Hideyuki Nagasawa
Gantetsu Matsuoka (DQ) Sarukichi Takasakiyama
Umanosuke Ueda def Kumagoro Okuma
Kantaro Hoshino def Tonpachi Tanaka
Battle Royal Final: Sarukichi Takasakiyama (pin) Mr. Suzuki
Kintaro Kongo def Mitsuaki Hirai
Magnificent Maurice (COR) Kokichi Endo
Michiaki Yoshimura def Nick Bockwinkel
Toyonobori & Giant Baba & Yoshinosato def Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/12 Fuji-Yoshida, Yamanashi (postponed until 64/08/26 due to rain)

1964/08/13 Machida, Tokyo
Kantaro Hoshino def Isao Yoshiwara
Raizo Kojika def Sarukichi Takasakiyama
Hishakaku Otsubo def Youssef Turko
Mitsuaki Hirai def Tonpachi Tanaka
Kintaro Kongo def Hideyuki Nagasawa
Nick Bockwinkel def Kokichi Endo
Giant Baba (DCOR) Magnificent Maurice
Toyonobori & Michiaki Yoshimura & Yoshinosato def Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/14 Higashi-Murayama, Tokyo
Hishakaku Otsubo def Sarukichi Takasakiyama
Kumagoro Okuma def Raizo Kojika
Isao Yoshiwara def Yonetaro Tanaka
Tonpachi Tanaka def Kotetsu Yamamoto
Battle Royal Final: Kotetsu Yamamoto (pin) Sarukichi Takasakiyama
Yoshinosato (DCOR) Nick Bockwinkel
The Spoiler def Kokichi Endo
Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Johnny Barend & Magnificent Maurice & King Toby Thomas

1964/08/15 Nakaminato, Ibaraki
Hideyuki Nagasawa def Yonetaro Tanaka
Isao Yoshiwara def Hishakaku Otsubo
Gantetsu Matsuoka def Kotaro Hirano
Yoshinosato def Kumagoro Okuma
Mitsuaki Hirai def Tonpachi Tanaka
Battle Royal Final: Umanosuke Ueda (pin) Kotetsu Yamamoto
Michiaki Yoshimura (DQ) King Toby Thomas
Johnny Barend def Kokichi Endo
Toyonobori & Giant Baba & Kintaro Kongo def Nick Bockwinkel & Magnificent Maurice & The Spoiler

1964/08/16 Sakai, Osaka
Isao Yoshiwara def Kumagoro Okuma
Battle Royal Final: Tonpachi Tanaka (pin) Raizo Kojika
Kintaro Kongo (COR) Kokichi Endo
King Toby Thomas def Hideyuki Nagasawa
Toyonobori def The Spoiler
Johnny Barend & Nick Bockwinkel & Magnificent Maurice def Giant Baba & Michiaki Yoshimura & Yoshinosato

1964/08/17 Osaka - Pref. Gym
Gantetsu Matsuoka def Yonetaro Tanaka
Raizo Kojika drew Kotetsu Yamamoto
Mitsuaki Hirai def Kumagoro Okuma
Hishakaku Otsubo def Kotaro Hirano
Sarukichi Takasakiyama def Ushinosuke Hayashi
Kokichi Endo def Tonppachi Tanaka
King Toby Thomas (DQ) Yoshinosato
Kintaro Kongo (DQ) The Spoiler
Michiaki Yoshimura drew Nick Bockwinkel
All Asia Tag Team Title: Toyonobori & Giant Baba* (2-0) Johnny Barend & Magnificent Maurice
   1: Toyonobori (10:46 back breaker) Maurice
   2: Baba (2:47 pin) Barend

1964/08/18 Tsuruga, Fukui
Isao Yoshiwara def Ushinosuke Hayashi
Hishakaku Otsubo def Sarukichi Takasakiyama
Gantetsu Matsuoka drew Kotetsu Yamamoto
Kintaro Kongo def Umanosuke Ueda
Battle Royal Final: Raizo Kojika (pin) Mr. Suzuki
Nick Bockwinkel def Kokichi Endo
Yoshinosato def Magnificent Maurice
Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Johnny Barend & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/19 Nagoya - Kanayama Gym
Hishakaku Otsubo def Mr. Suzuki
Tonpachi Tanaka def Yonetaro Tanaka
Umanosuke Ueda def Ushinosuke Hayashi
Mitsuaki Hirai def Sarukichi Takasakiyama
Kotaro Hirano def Kotetsu Yamamoto
Battle Royal Final: Kotetsu Yamamoto (pin) Mr. Suzuki
Kokichi Endo def Kumagoro Okuma
The Spoiler def Hideyuki Nagasawa
Kintaro Kongo def Magnificent Maurice
Michiaki Yoshimura def Johnny Barend
All Asia Tag Team Title: Toyonobori & Giant Baba* (2-1) Nick Bockwinkel & King Toby Thomas
   1: Thomas (17:19 pin) Baba
   2: Toyonobori (4:00 pin) Bockwinkel
   3: Baba (2:45 pin) Thomas

1964/08/21 Tokyo - Riki Sports Palace
Ushinosuke Hayashi drew Tonpachi Tanaka
Mr. Suzuki def Yonetaro Tanaka
Hideyuki Nagasawa def Isao Yoshiwara
Mitsuaki Hirai def Hishakaku Otsubo
Sarukichi Takasakiyama def Kotetsu Yamamoto
Umanosuke Ueda def Kumagoro Okuma
Kokichi Endo def Johnny Barend
Kintaro Kongo (COR) Magnificent Maurice
Giant Baba def Nick Bockwinkel
Toyonobori & Michiaki Yoshimura beagt The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/22 Tokyo - Araya Kogyo Baseball Stadium
Gantetsu Matsuoka def Mr. Suzuki
Kotaro Hirano drew Kumagoro Okuma
Mitsuaki Hirai def Kotetsu Yamamoto
Ushinosuke Hayashi def Sarukichi Takasakiyama
Kintaro Kongo def Umanosuke Ueda
Hishakaku Otsubo def Tonpachi Tanaka
Battle Royal Final: Mr. Suzuki (pin) Sarukichi Takasakiyama
Magnificent Maurice def Hideyuki Nagasawa
Kokichi Endo def The Spoiler
Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Johnny Barend & Nick Bockwinkel & King Toby Thomas

1964/08/23 Oyama, Tochigi
Hideo Koma def Kotetsu Yamamoto
Tonpachi Tanaka def Sarukichi Takasakiyama
Ushinosuke Hayashi def Yonetaro Tanaka
Gantetsu Matsuoka def Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo def Hideyuki Nagasawa
Hishakaku Otsubo def Kantaro Hoshino
Battle Royal Final: Sarukichi Takasakiyama (pin) Kotetsu Yamamoto
Johnny Barend def Mitsuaki Hirai
Michiaki Yoshimura def Nick Bockwinkel
Toyonobori & Giant Baba & Kokichi Endo def Magnificent Maurice & The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/25 Fujisawa, Kanagawa
Kantaro Hoshino def Tonpachi Tanaka
Kotetsu Yamamoto def Sarukichi Takasakiyama
Mitsuaki Hirai def Hideyuki Nagasawa
Isao Yoshiwara def Ushinosuke Hayashi
Kintaro Kongo def Kumagoro Okuma
Battle Royal Final: Umanosuke Ueda (pin) Hideo Koma
Michiaki Yoshimura def Johnny Barend
Nick Bockwinkel def Kokichi Endo
Yoshinosato drew Magnificent Maurice
Toyonobori & Giant Baba def The Spoiler & King Toby Thomas

1964/08/26 Fuji-Yoshida, Yamanashi
Isao Yoshiwara def Sarukichi Takasakiyama
Kintaro Kongo def Kotaro Hirano
Kokichi Endo def Kantaro Hoshino
15-man Battle Royal Final: Tonpachi Tanaka (pin) Katsuyoshi Suzuki
Magnificent Maurice def Mitsuaki Hirai
King Toby Thomas (COR) Michiaki Yoshimura
Toyonobori & Giant Baba & Yoshinosato def Johnny Barend & Nick Bockwinkel & The Spoiler

1964/08/27 Hitachi, Ibaraki
Kokichi Endo def Mitsuaki Hirai
Isao Yoshiwara def Hideyuki Nagasawa
Umanosuke Ueda def Kotetsu Yamamoto
Battle Royal Final: Gantetsu Matsuoka (pin) Kumagoro Okuma
Kintaro Kongo def Magnificent Maurice
Toyonobori def Johnny Barend
Nick Bockwinkel & The Spoiler & King Toby Thomas def Giant Baba & Michiaki Yoshimura & Yoshinosato

1964/08/28 Tokyo - Riki Sports Palace
Mr. Suzuki def Kotaro Hirano
Tonpachi Tanaka def Isao Yoshiwara
Hishakaku Otsubo def Hideo Koma
Ushinosuke Hayashi def Kotetsu Yamamoto
Kokichi Endo def Kantaro Hoshino
Mitsuaki Hirai def Hideyuki Nagasawa
The Spoiler (DQ) Kintaro Kongo
Yoshinosato def Magnificent Maurice
Toyonobori & Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Johnny Barend & Nick Bockwinkel & King Toby Thomas

1964/09/04 Tokyo - Riki Sports Palace
Ushinosuke Hayashi def Sarukichi Takasakiyama
Iwakichi Hirano def Kakutaro Koma
Hishakaku Otsubo def Tonpachi Tanaka
Gantetsu Matsuoka def Raizo Kojika
Kumagoro Okuma def Mr. Suzuki
Mitsuaki Hirai def Isao Yoshiwara
Kantaro Hoshino def Kotetsu Yamamoto
Kokichi Endo (DQ) Kintaro Kongo
Giant Baba def The Spoiler
Toyonobori & Michiaki Yoshimura def Nick Bockwinkel & King Toby Thomas


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2018 puroresu.com. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.