puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

1965 Winter Series: 1965/12/03 - 1966/01/21: 12 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Pepper Martin
Stan Pulaski
Alberto Torres [until 01/14]
Johnny Kostas

1965/12/03 Tokyo - Riki Sports Palace
Matti Suzuki def Masao Kimura
Hideyuki Nagasawa def Raizo Kojika
Tadaharu Tanaka def Sarukichi Takasakiyama
Ushinosuke Hayashi def Masayuki Fujii
Martin def Umanosuke Ueda
Toyonobori def Karlsson
Pulaski, Kostas, & Torres def Giant Baba & Kokichi Endo & Michiaki Yoshimura

1965/12/10 Tokyo
Takasakiyama def Suzuki
Akihisa Takachiho def Kimura
Hishakaku Otsubo def Fujii
Ueda def Kojika
Gantetsu Matsuoka def Kotetsu Yamamoto
Tanaka def Masanori Saito
Kostas def Yoshinosato
Pulaski (DQ) Toyonobori
Baba & Michiaki Yoshimura drew Martin & Torres

1965/12/17 Tokyo
Kantaro Hoshino def Suzuki
Tanaka def Takachicho
Saito def Kojika
Takasakiyama def Kimura
Mitsu Hirai def Kumagoro Okuma
Yoshinosato (DCOR) Torres
Toyonbori & Michiaki Yoshimura def Kostas & Pulaski
Baba def Martin

1965/12/24 Tokyo
Okuma def Nagasawa
Tanaka def Suzuki
Ueda def Takasakiyama
Kojika def Saito
Kostas def Hirai
Martin, Torres, & Pulaski (DQ) Baba, Yoshimura, & Yoshinosato

1965/12/31 Tokyo
Kiyomasa Kusatsu drew Kazuo Homma
Yamamoto def Nagasawa
Hoshino def Motoshi Okuma Tanaka def Saito
Kostas def Ueda
Pulaski & Torres
Baba, Yoshimura, & Yoshinosato def Martin, Torres, & Pulaski

1966/01/03 Choshi, Chiba
Baba & Michiaki Yoshimura def Kostas & Martin

1966/01/07 Tokyo
Baba def Pulaski

1966/01/08 Yoshiwara, Shizuoka
Baba & Yoshinosato def Pulaski & Torres

1966/01/09 Tokyo
Baba & Michiaki Yoshimura def Martin & Torres

1966/01/12 Haramachi, Fukushima?
Baba, Yoshimura, & Yoshinosato def Martin, Torres, & Kostas

1966/01/14 Tokyo
Baba def Torres

1966/01/21 Tokyo - Riki Sports Palace
Akihisa Takachiho (10min limit draw) Kazuo Honma
Umanosuke Ueda (10:28 half crab) Motoshi Okuma
Mr. Suzuki (10:41 leg lock) Masanori Saitos
Kiyotaka Otsubo (8:18 pin) Shin'ya Kojika
Sarukichi Takasakiyama (10:46 half crab) Masao Kimuras
Kanataro Hoshino & Kotetsu Kotetsu (20min limit draw) Mitsu Hirai & Tadaharu Tanaka
Pulaski (DQ) Yoshinosato
Yoshimura (CO) Martin
Giant Baba (2-0) Kostas
   1: Baba (pin)
   2: Baba (CO)


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.