puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

Diamond Series: 1968/09/20 - 1968/11/06: 38 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Killer Karl Kox
Mad Dog Vachon
Medico #1 (Pedro Godoy)
Karl Karlsson
Red Bastien
Buddy Moreno

1968/09/20 Tokyo - Korakuen Hall
Masayuki Fujii (DQ) Haruka Eigen
Buddy Moreno def Gantetsu Matsuoka
El Medico def Kantaro Hoshino
Killer Karl Kox def Motoshi Okuma
Giant Baba def Karl Karlsson
Red Bastien & Mad Dog Vachon def Antonio Inoki & Mitsu Hirai

1968/09/21 Osaka - Pref. Gym
El Medico def Motoshi Okuma
Mitsu Hirai drew Red Bastien
Mad Dog Vachon def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def Buddy Moreno
NWA International Tag Team Title: Giant Baba & Antonio Inoki (2-0) Killer Karl Kox & Karl Karlsson
   1: Baba & Inoki (24:02 DQ)
   2: Baba (2:19 pin) Karlsson

1968/09/23 Mizusawa, Iwate - Culture Gym
Ushinosuke Hayashi def Iwakichi Hirano
Gantetsu Matsuoka def Mr. Chin
Buddy Moreno drew Motoshi Okuma
El Medico def Mitsu Hirai
Killer Karl Kox def Kantaro Hoshino
Antonio Inoki (2-1) Red Bastien
   1: Inoki (11:15 pin)
   2: Bastien (4:58 pin)
   3: Inoki (1:52 COR)
Giant Baba & Kintaro Ohki def Mad Dog Vachon & Karl Karlsson

1968/09/24 Morioka, Iwate
Red Bastien def Kantaro Hoshino
Mad Dog Vachon def Motoshi Okuma
El Medico (DCOR) Kintaro Ohki
Giant Baba & Antonio Inoki def Killer Karl Kox & Buddy Moreno

1968/09/25 Sannohe, Aomori
Motoshi Okuma def Haruka Eigen
Kantaro Hoshino def Iwakichi Hirano
El Medico def Gantetsu Matsuoka
Killer Karl Kox def Mitsu Hirai
Kintaro Ohki def Buddy Moreno
Giant Baba def Karl Karlsson
Red Bastien & Mad Dog Vachon def Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura

1968/09/27 Sapporo - Nakajima Sports Center
Mitsu Hirai def Gantetsu Matsuoka
Karl Karlsson def Motoshi Okuma
Antonio Inoki (9:59 abdominal stretch) Buddy Moreno
Killer Karl Kox def Kantaro Hoshino
Giant Baba def Red Bastein
All Asia Tag Team Title: Kintaro Ohki & Michiaki Yoshimura* (2-1) Mad Dog Vachon & El Medico
   1: Ohki (13:29 pin) Medico
   2: Vachon (4:08 pin) Yoshimura
   3: Yoshimura (4:38 pin) Medico

1968/09/28 Sapporo - Nakajima Sports Center
Motoshi Okuma def Iwakichi Hirano
El Medico def Haruka Eigen
Kintaro Ohki def Karl Karlsson
Mad Dog Vachon def Mitsu Hirai
Antonio Inoki & Kantaro Hoshino def Red Bastien & Buddy Moreno
NWA International Heavyweight Title: Giant Baba (1-1) Killer Karl Kox
   1: Kox (29:40 finger lock)
   2: Baba (9:31 pin)
   3: (60min limit draw)

1968/10/01 Akita
Karl Karlsson (DQ) Mitsu Hirai
Kintaro Ohki (DCOR) Mad Dog Vachon
Giant Baba & Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura def Red Bastien & Killer Karl Kox & Ed Medico

1968/10/02 Yamagata - Pref. Gym
Motoshi Okuma def Haruka Eigen
Mitsu Hirai def Akihisa Takachiho
El Medico drew Kotetsu Yamamoto
Red Bastien def Kantaro Hoshino
Michiaki Yoshimura def Karl Karlsson
Mad Dog Vachon (12:37 COR) Antonio Inoki
Giant Baba & Kintaro Ohki def Killer Karl Kox & Buddy Moreno

1968/10/03 Haramachi, Fukushima - City Gym
Kotetsu Yamamoto def Iwakichi Hirano
Kantaro Hoshino def Gantetsu Matsuoka
Karl Karlsson drew Motoshi Okuma
Antonio Inoki (11:12 pin) Buddy Moreno
Killer Karl Kox def Kintaro Ohki
Giant Baba & Mitsu Hirai & Michiaki Yoshimura def Red Bastien & Mad Dog Vachon & El Medico

1968/10/05 Tokyo - Ohta Ward Gym
Ushinosuke Hayashi def Mr. Chin
Akihisa Takachiho def Haruka Eigen
Mitsu Hirai def Gantetsu Matsuoka
Red Bastien def Motoshi Okuma
Mad Dog Vachon (COR) Kotetsu Yamamoto
Antonio Inoki (8:06 abdominal stretch) Karl Karlsson
Giant Baba & Kintaro Ohki & Kantaro Hoshino def Killer Karl Kox & El Medico & Buddy Moreno

1968/10/06 Numata, Gunma
Kantaro Hoshino (DQ) Karl Karlsson
Buddy Moreno def Kotetsu Yamamoto
Killer Karl Kox def Mitsu Hirai
Kintaro Ohki def El Medico
Giant Baba & Antonio Inoki def Red Bastien & Mad Dog Vachon

1968/10/07 Yokohama - Culture Gym
Haruka Eigen def Mr. Chin
Kantaro Hoshino (DCOR) Mitsu Hirai
Kotetsu Yamamoto def El Medico
Mad Dog Vachon def Motoshi Okuma
Red Bastien (13:10 DQ) Antonio Inoki
Giant Baba & Kintaro Ohki & Michiaki Yoshimura def Karl Karlsson & Killer Karl Kox & Buddy Moreno

1968/10/08 Akishima, Tokyo
Karl Karlsson def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def Buddy Moreno
Giant Baba & Antonio Inoki & Michikai Yoshimura def Killer Karl Kox & El Medico & Mad Dog Vachon

1968/10/09 Fukuyama - City Gym
Kantaro Hoshino def Masayuki Fujii
Mad Dog Vachon def Mitsu Hirai
Antonio Inoki (13:01 abdominal stretch) El Medico
Killer Karl Kox def Kotetsu Yamamoto
Giant Baba def Karl Karlsson
All Asia Tag Team Title: Kintaro Ohki & Michiaki Yoshimura (2-1) Red Bastien & Buddy Moreno
   1: Bastien (19:02 pin) Ohki
   2: Yoshimura (8:18 backslide) Moreno
   3: Ohki (3:13 pin) Bastien

1968/10/11 Shimonoseki, Yamaguchi - City Gym
Kotetsu Yamamoto def Gantetsu Matsuoka
Kantaro Hoshino (DCOR) Karl Karlsson
Antonio Inoki (20:33 banana split) Buddy Moreno
Killer Karl Kox def Michiaki Yoshimura
Red Bastien def Mitsu Hirai
Giant Baba & Kintaro Ohki def El Medico & Mad Dog Vachon

1968/10/12 Kita-Kyushu, Fukuoka
Akihisa Takachiho def Mr. Chin
Motoshi Okuma def Gantetsu Matsuoka
Killer Karl Kox def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki (DCOR) El Medico
Michiaki Yoshimura def Karl Karlsson
Giant Baba & Antonio Inoki & Kotetsu Yamamoto def Red Bastien & Buddy Moreno & Mad Dog Vachon

1968/10/14 Fukuoka
Karl Karlsson def Motoshi Okuma
Killer Karl Kox def Mitsu Hirai
Michikai Yoshimura def El Medico
Kintaro Ohki def Red Bastien
Giant Baba & Antonio Inoki def Mad Dog Vachon & Buddy Moreno

1968/10/16 Fukue, Nagasaki- Fukue City Jr. High School Gym
Antonio Inoki (10:08 abdominal stretch) Karl Karlsson

1968/10/18 Nagasaki
Kantaro Hoshino def Gantetsu Matsuoka
Kotetsu Yamamoto def Masayuki Fujii
Mitsu Hirai def Karl Karlsson
Red Bastien def Motoshi Okuma
Kintaro Ohki def El Medico
Giant Baba (DQ) Mad Dog Vachon
Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura def Killer Karl Kox & Buddy Moreno

1968/10/19 Kumamoto - City Gym
Motoshi Okuma def Katsuji Adachi
Mitsu Hirai def Gantetsu Matsuoka
Kotetsu Yamamoto drew Buddy Moreno
Karl Karlsson (DQ) Kantaro Hoshino
El Medico (DQ) Michiaki Yoshimura
Antonio Inoki (10:05 DQ) Killer Karl Kox
Giant Baba & Kintaro Ohki def Mad Dog Vachon & Red Bastien

1968/10/20 Hitoyoshi, Kumamoto
Kantaro Hoshino def Masayuki Fujii
Kotetsu Yamamoto def Motoyuki Kitazawa
Motsohi Okuma drew El Medico
Red Bastien def Mitsu Hirai
Kintaro Ohki def Buddy Moreno
Mad Dog Vachon def Michiaki Yoshimura
Giant Baba & Antonio Inoki def Karl Karlsson & Killer Karl Kox

1968/10/21 Kagoshima - City Gym
Motoshi Okuma def Masayuki Fujii
Mitsu Hirai def Haruka Eigen
Kantaro Hoshino drew Buddy Moreno
Red Bastien def Kotetsu Yamamoto
Kintaro Ohki def Karl Karlsson
Antonio Inoki (10:53 DCOR) Mad Dog Vachon
Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Killer Karl Kox & El Medico

1968/10/22 Hondo, Kumamoto
Gantetsu Matsuoka def Katsuji Adachi
Mitsu Hirai def Masayuki Fujii
Karl Karlsson (DQ) Kotetsu Yamamoto
Mad Dog Vachon def Motoshi Okuma
Kintaro Ohki def El Medico
Giant Baba & Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura def Killer Karl Kox & Red Bastien & Buddy Moreno

1968/10/24 Hiroshima - Pref. Gym
Kantaro Hoshino def El Medico
Red Bastien def Kotetsu Yamamoto
Michiaki Yoshimura (DCOR) Buddy Moreno
Kintaro Ohki def Karl Karlsson
NWA International Tag Team Title: Giant Baba & Antonio Inoki (2-0) Killer Karl Kox & Mad Dog Vachon
   1: Baba & Inoki (4:54 DQ)
   2: Inoki (3:41 backslide) Vachon

1968/10/25 Himeji, Hyogo - Welfare Pension Hall
Mitsu Hirai def Haruka Eigen
Kotetsu Yamamoto (COR) Buddy Moreno
Kantaro Hoshino (DCOR) El Medico
Mad Dog Vachon def Kintaro Ohki
Antonio Inoki (9:27 boston crab) Karl Karlsson
Giant Baba & Michiaki Yoshimura def Killer Karl Kox & Red Bastien

1968/10/26 Toyama - City Gym
Motoshi Okuma def Haruka Eigen
Kantaro Hoshino def Gantetsu Matsuoka
Mitsu Hirai drew El Medico
Michiaki Yoshimura def Karl Karlsson
Killer Karl Kox def Kotetsu Yamamoto
Antonio Inoki (15:21 abdominal stretch) Buddy Moreno
Giant Baba & Kintaro Ohki def Mad Dog Vachon & Red Bastien

1968/10/27 Nagahama, Shiga
Kotetsu Yamamoto def Motoyuki Kitazawa
Mitsu Hirai def Atsuhide Koma
Buddy Moreno def Motoshi Okuma
Michiaki Yoshimura (DCOR) Red Bastien
Mad Dog Vachon def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def Karl Karlsson
Giant Baba & Antonio Inoki def Killer Karl Kox & El Medico

1968/10/29 Nagoya
Kotetsu Yamamoto drew Buddy Moreno
Karl Karlsson def Mitsu Hirai
Michiaki Yoshimura def El Medico
Kintaro Ohki (DCOR) Red Bastien
Giant Baba & Antonio Inoki def Killer Karl Kox & Mad Dog Vachon

1968/10/30 Hamamatsu, Shizuoka - City Gym
Kotetsu Yamamoto def Atsuhide Koma
Mitsu Hirai def Motoyuki Kitazawa
Kantaro Hoshino (DQ) El Medico
Karl Karlsson def Motoshi Okuma
Red Bastien def Michiaki Yoshimura
Antonio Inoki (4:25 DCOR) Mad Dog Vachon
Giant Baba & Kintaro Ohki def Killer Karl Kox & Buddy Moreno

1968/10/31 Gifu
Mitsu Hirai def Haruka Eigen
Karl Karlsson def Gatetsu Matsuoka
Kantaro Hoshino def Atsuhide Koma
Mad Dog Vachon def Kotetsu Yamamoto
Buddy Moreno def Kintaro Ohki
Giant Baba & Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura def Killer Karl Kox & Red Bastien & El Medico

1968/11/01 Tokyo
Mitsu Hirai def Gantetsu Matsuoka
Karl Karlson (DQ) Kantaro Hoshino
Motoshi Okuma (DCOR) El Medico
Kotetsu Yamamoto drew Buddy Moreno
Giant Baba & Antonio Inoki & Kintaro Ohki def Killer Karl Kox & Mad Dog Vachon & Red Bastien

1968/11/02 Tokyo - Kuramae Kokugikan (8,000)
Haruka Eigen (9:44 pin) Motoyuki Kitazawa
Masayuki Fujii (10:58 boston crab) Mr. Chin
Motoshi Okuma (11:45 pin) Katsuji Adachi
Hoshino (10:24 pin) Hideo Koma
Hirai (20min limit draw) Moreno
Yamamoto (9:02 DCOR) Karlsson
Ohki (13:18 pin) Medico #1
Vachon & Bastien (2-1) Inoki & Michiaki Yoshimura
   1: Vachon (17:48 pin) Yoshimura
   2: Inoki (11:15 abdominal stretch) Bastien
   3: (2:38 DQ)
NWA International Heavyweight Title: Baba* (2-1) Kox
   1: Baba (18:31 DQ)
   2: Kox (3:35 DQ)
   3: Baba (3:36 pin)

1968/11/03 Sagamihara, Kanagawa
Kotetsu Yamamoto def Gantetsu Matsuoka
Red Bastien def Kantaro Hoshino
Mitsu Hirai def Akihisa Takachiho
Mad Dog Vachon def Motoshi Okuma
Kintaro Ohki def Karl Karlsson
Michiaki Yoshimura def El Medico
Giant Baba & Antonio Inoki def Killer Karl Kox & Buddy Moreno

1968/11/04 Naoetsu, Niigata - Welfare Civic Hall
Kotetsu Yamamoto def Haruka Eigen
Kantaro Hoshino def Motoyuki Kitazawa
Buddy Moreno def Motoshi Okuma
Mad Dog Vachon def Mitsu Hirai
Karl Karlsson (7:20 DQ) Antonio Inoki
Giant Baba & Antonio Inoki (sub for Kintaro Ohki?) & Michaiki Yoshimura def Killer Karl Kox & Red Bastien & El Medico

1968/11/05 Tsuruga, Fukui
Masayuki Fujii def Mr. Chin
Motoshi Okuma def Motoyuki Kitazawa
Mitsu Hirai (DCOR) Karl Karlsson
Kantaro Hoshino def El Medico
Kotetsu Yamamoto def Mad Dog Vachon
Buddy Moreno (DQ) Michiaki Yoshimura
Giant Baba & Antonio Inoki def Killer Karl Kox & Red Bastien

1968/11/06 Hiratsuka, Kanagawa - Mitsukedai Gym
Atsuhide Koma def Masayuki Fujii
Kantaro Hoshino def Haruka Eigen
El Medico drew Kotetsu Yamamoto
Karl Karlsson def Gantetsu Matsuoka
Antonio Inoki (11:07 abdominal stretch) Mad Dog Vachon
Giant Baba & Michiaki Yoshimura & Mitsu Hirai def Killer Karl Kox & Red Bastien & Buddy Moreno


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.