Golden Series 2: 1970/07/06 - 07/24: 14 cards
NWA World Champion Series: 1970/07/27 - 08/05: 8 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Active JWA roster:
Giant Baba
Antonio Inoki
Kintaro Ohki
Michiaki Yoshimura
Seiji Sakaguchi
Mitsu Hirai
Kantaro Hoshino
Kotetsu Yamamoto
Motoshi Okuma
Akihisa Takachiho (Great Kabuki)
Hideyuki Nagasawa
Ushinosuke Hayashi (Mr. Ushinosuke Hayashi)
Haruka Eigen
Hirokatsu Shinkai (Shoji Kai)
Katsuji Adachi (Mr. Hito)
Masanori Toguchi (Tiger Chang Lee/Kim Duk)
Tomotsugu Kutsuwada [Samson Kutsuwada]
Osamu Kido
Mitsuo Momota
Donald Takeshi
Atsuhide Koma (Masio Koma) [in Mexico]
Katsuhisa Shibata [in Mexico]
Guest Foreigners:
Moose Cholak
Brute Bernard
Reggie Parks
Nick Kozak
Pierre leGran (Gilles Poison)
Jack Armstrong
Chico Garcia [Golden Series 2 only]
Dory Funk Jr. [NWA Series only]
Terry Funk [NWA Series only]

1970/07/06 Mizusawa, Iwate - City Gym
9-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Masanori Toguchi in the fianals.
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Osamu Kido
Ushinosuke Hayashi drew Akihisa Takachiho
Pierre LeGrand def Motoshi Okuma
Kotetsu Yamamoto drew Nick Kozak
Brute Bernard def Kantaro Hoshino
Seiji Sakaguchi (10:07 pin) Jack Armstrong
Giant Baba def Chico Garcia
Antonio Inoki & Kintaro Ohki (DCOR) Moose Cholak & Reggie Parks

1970/07/07 Kamaishi, Iwate - Showaen ground
10-man Battle Royal Final: Katsuji Adachi (pin) Masanori Toguchi
Osamu Kido drew Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi def Katsuji Adachi
Akihisa Takachiho def Haruka Eigen
Pierre LeGrand def Kotetsu Yamamoto
Nick Kozak (DQ) Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def Chico Garcia
Antonio Inoki (8:55 abdominal stretch) Reggie Parks
Brute Bernard & Moose Cholak & Jack Armstrong (2-1) Giant Baba & Seiji Sakaguchi & Mitsu Hirai
   1: Bernard (9:38 pin) Hirai
   2: Sakaguchi (4:46 pin) Jack Armstrong
   3: Cholak (6:25 pin) Sakaguchi

1970/07/08 Morioka, Iwate - City Gym
Battle Royal Final: Haruka Eigen (pin) Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi def Tomotsugu Kutsuwada
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
Akihisa Takachiho def Osamu Kido
Mitsu Hirai drew Jack Armstrong
Brute Bernard def Motoshi Okuma
Seiji Sakaguchi (12:15 COR) Reggie Parks
Antonio Inoki (9:00 boston crab) Chico Garcia
Giant Baba & Kintaro Ohki & Kotetsu Yamamoto def Moose Cholak, Nick Kozak & LeGrand

1970/07/10 Muroran, Hokkaido - Shinnittetsu Health Insurance Gym
Osamu Kido def Tomotsugu Kutsuwada
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Masanori Toguchi
Mitsu Hirai def Haruka Eigen
Nick Kozak def Akihisa Takachiho
Kantaro Hoshino drew Pierre LeGrand
Seiji Sakaguchi (10:32 half crab) Chico Garcia
Kintaro Ohki def Jack Armstrong
Brute Bernard def Michiaki Yoshimura
Giant Baba & Antonio Inoki def Moose Cholak & Reggie Parks

1970/07/11 Obihiro, Hokkaido - Municipal Stadium
8-man Battle Royal Final: Masanori Toguchi (pin) Osamu Kido
Osamu Kido def Mitsuo Momota
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
Akihisa Takachiho def Tomotsugu Kutsuwada
Mitsu Hirai (DCOR) Pierre LeGrand
Nick Kozak def Motoshi Okuma
Brute Bernard def Kotetsu Yamamoto
Antonio Inoki (8:29 abdominal stretch) Jack Armstrong
Giant Baba & Kintaro Ohki & Seiji Sakaguchi (2-1) Moose Cholak & Reggie Parks & Chico Garcia
   1: Parks (9:56 pin) Sakaguchi
   2: Sakaguchi (4:09 pin) Parks
   3: Baba (5:47 pin) Garcia

1970/07/13 Sapporo - Nakajima Sports Center
Osamu Kido def Donald Takeshi
Ushinosuke Hayashi def Masanori Toguchi
Motoshi Okuma def Tomotsugu Kutsuwada
Jack Armstrong def Haruka Eigen
Chico Garcia def Kantaro Hoshino
Seiji Sakaguchi (12:07 DCOR) Reggie Parks
Giant Baba def Pierre LeGrand
All Asia Heavyweight Title: Kintaro Ohki* (2-0) Brute Bernard
   1: Ohki (12:39 DQ)
   2: Ohki (0:58 pin)
All Asia Tag Team Title: Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura* (2-1) Moose Cholak & Nick Kozak
   1: Yoshimura (12:55 pin) Kozak
   2: Cholak (7:03 pin) Yoshimura
   3: Inoki (7:50 pin) Kozak

1970/07/14 Tomakomai, Hokkaido - Oji Sports Center
Masanori Toguchi def Osamu Kido
Haruka Eigen drew Ushinosuke Hayashi
Jack Armstrong def Motoshi Okuma
Kotetsu Yamamoto def Pierre LeGrand
Mitsu Hirai drew Nick Kozak
Seiji Sakaguchi (9:11 half crab) Chico Garcia
Kintaro Ohki (DCOR) Reggie Parks
Giant Baba & Antonio Inoki def Moose Cholak & Brute Bernard

1970/07/15 Urakawa, Hokkaido - Town Ground
9-man Battle Royal Final: Osamu Kido (pin) Haruka Eigen
Katsuji Adachi def Osamu Kido
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
Kotetsu Yamamoto def Ushinosuke Hayashi
Reggie Parks def Mitsu Hirai
Kantaro Hoshino def Jack Armstrong
Kintaro Ohki def Pierre LeGrand
Antonio Inoki (12:40 DCOR) Brute Bernard
Giant Baba & Seiji Sakaguchi (2-1) Moose Cholak & Nick Kozak
   1: (18:19 DCOR)
   2: Baba (4:35 pin) Nick Kozak

1970/07/18 Tsuruoka, Yamagata - Pref. Gym
9-man Battle Royal: Masanori Toguchi won
Haruka Eigen def Osamu Kido
Ushinosuke Hayashi def Tomotsugu Kutsuwada
Motoshi Okuma def Katsuji Adachi
Pierre LeGrand def Kantaro Hoshino
Brute Bernard & Nick Kozak (2-1) Seiji Sakaguchi & Mitsu Hirai
   1: Sakaguchi & Hirai (16:34 DQ)
   2: Bernard & Kozak (1:59 DQ)
   3: Bernard (2:10 pin) Sakaguchi
Antonio Inoki (2-0) Reggie Parks
   1: Inoki (15:59 pin)
   2: Inoki (6:27 pin)
Giant Baba & Kintaro Ohki def Moose Cholak & Jack Armstrong

1970/07/19 Sukagawa, Fukushima
10-man Battle Royal Final: Akihisa Takachiho (pin) Masanori Toguchi
Katsuji Adachi def Osamu Kido
Ushinosuke Hayashi def Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Jack Armstrong (DQ) Motoshi Okuma
Pierre LeGrand def Kotetsu Yamamoto
Brute Bernard def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def Nick Kozak
Giant Baba & Antonio Inoki def Moose Cholak & Reggie Parks

1970/07/21 Ohta, Gunma - Civic Hall
9-man Battle Royal Final: Katsuji Adachi (pin) Masanori Toguchi
Tomotsugu Kutsuwada def Osamu Kido
Haruka Eigen def Katsuji Adachi
Akihisa Takachiho def Masanori Toguchi
Mitsu Hirai (DCOR) Nick Kozak
Reggie Parks (DQ) Kantaro Hoshino
Brute Bernard def Kotetsu Yamamoto
Antonio Inoki (9:48 pin) Jack Armstrong
Giant Baba & Kintaro Ohki def Moose Cholak & LeGrand

1970/07/22 Kawasaki
Katsuji Adachi def Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi def Osamu Kido
Akihisa Takachiho def Haruka Eigen
Kantaro Hoshino def Jack Armstrong
Nick Kozak def Kotetsu Yamamoto
Moose Cholak def Motoshi Okuma
Kintaro Ohki def Pierre LeGrand
Giant Baba & Antonio Inoki def Brute Bernard & Reggie Parks

1970/07/23 Tokyo - Shakujii Higashidai Stadium
10-man Battle Royal Final: Haruka Eigen (pin) Katsuji Adachi
Katsuji Adachi def Tomotsugu Kutsuwada
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
Akihisa Takachiho def Ushinosuke Hayashi
Mitsu Hirai drew Pierre LeGrand
Kotetsu Yamamoto def Jack Armstrong
Brute Bernard def Motoshi Okuma
Antonio Inoki (13:38 pin) Nick Kozak
Giant Baba & Kintaro Ohki def Moose Cholak & Reggie Parks

1970/07/24 Tokyo - Korakuen Hall
Katsuji Adachi drew Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Akihisa Takachiho def Osamu Kido
Pierre LeGrand def Motoshi Okuma
Mitsu Hirai def Jack Armstrong
Reggie Parks def Kotetsu Yamamoto
Antonio Inoki (2-1) Brute Bernard
   1: Inoki (12:50 abdominal stretch)
   2: (2:59 DCOR)
Giant Baba & Kintaro Ohki def Moose Cholak & Nick Kozak

1970/07/27 Tokyo - Ohta Ward Gym
Osamu Kido drew Masanori Toguchi
Katsuji Adachi def Tomotsugu Kutsuwada
Akihisa Takachiho def Ushinosuke Hayashi
Motoshi Okuma def Haruka Eigen
Kotetsu Yamamoto def Pierre LeGrand
Mitsu Hirai drew Reggie Parks
Brute Bernard def Kantaro Hoshino
Giant Baba & Kintaro Ohki & Seiji Sakaguchi (2-0) Moose Cholak & Nick Kozak & Jack Armstrong
   1: Ohki (12:45 pin) Armstrong
   2: Baba (5:37 pin) Kozak
Dory Funk Jr. & Terry Funk def Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura

1970/07/28 Yokohama - Culture Gym
8-man Battle Royal Final: Katsuji Adachi (pin) Masanori Toguchi
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Osamu Kido
Pierre LeGrand def Akihisa Takachiho
Motoshi Okuma def Jack Armstrong
Brute Bernard def Kotetsu Yamamoto
Kintaro Ohki & Mitsu Hirai def Dory Funk Jr. & Nick Kozak
Antonio Inoki (2-1) Terry Funk
   1: Funk (11:00 pin)
   2: Inoki (4:05 pin)
   3: Inoki (4:16 DQ)
Giant Baba & Seiji Sakaguchi (2-1) Moose Cholak & Reggie Parks
   1: (12:10 DCOR)
   2: Sakaguchi (5:31 pin) Parks

1970/07/29 Gifu - Municipal Center
10-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Masanori Toguchi
Katsuji Adachi def Osamu Kido
Haruka Eigen (DQ) Ushinosuke Hayashi
Akihisa Takachiho def Tomotsugu Kutsuwada
Kantaro Hoshino def Jack Armstrong
Brute Bernard def Motoshi Okuma
Seiji Sakaguchi (13:54 pin) Nick Kozak
Kintaro Ohki def Pierre LeGrand
Terry Funk def Mitsu Hirai
Giant Baba & Antonio Inoki & Kotetsu Yamamoto (2-1) Dory Funk Jr. & Moose Cholak & Reggie Parks
   1: Cholak (17:11 pin) Baba
   2: Inoki (4:26 pin) Parks
   3: Baba (4:24 pin) Cholak

1970/07/30 Osaka - Pref. Gym
Ushinosuke Hayashi vs Katsuji Adachi
Toguchi vs Akihisa Takachiho
Mitsu Hirai vs Jack Armstrong
Haruka Eigen vs Brute Bernard
Kantaro Hoshino vs Nick Kozak
Seiji Sakaguchi (10:13 half crab) Pierre leGran
Kotetsu Yamamoto vs Moose Cholak
Antonio Inoki & Kintaro Ohki vs Terry Funk & Reggie Parks
NWA International Heavyweight Title: Giant Baba* (1-1) Dory Funk Jr.
   1: Dory (17:20 pin)
   2: Baba (28:20 pin)
   3: (6:55 DCOR)

1970/08/01 Kumamoto - City Gym
Osamu Kido def Tomotsugu Kutsuwada
Katsuji Adachi def Masanori Toguchi
Akihisa Takachiho def Haruka Eigen
Pierre LeGrand (DQ) Motoshi Okuma
Mitsu Hirai (DCOR) Reggie Parks
Terry Funk def Kotetsu Yamamoto
Seiji Sakaguchi (9:41 pin) Jack Armstrong
Dory Funk Jr. def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def Nick Kozak
NWA International Tag Team Title: Giant Baba & Antonio Inoki* (2-1) Brute Bernard & Moose Cholak
   1: (22:25 DCOR)
   2: Inoki (3:25 pin) Cholak

1970/08/02 Fukuoka - Sports Center
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Haruka Eigen
Nick Kozak def Akihisa Takachiho
Kotetsu Yamamoto def Jack Armstrong
Terry Funk def Kantaro Hoshino
Moose Cholak def Motoshi Okuma
Kintaro Ohki def Pierre LeGrand
Giant Baba & Seiji Sakaguchi (2-0) Brute Bernard & Reggie Parks
   1: Baba & Sakaguchi (15:08 DQ)
   2: Sakaguchi (3:49 pin) Bernard
NWA World Heavyweight Title: Dory Funk Jr.* (1-1) Antonio Inoki
   1: Funk (30:48 pin)
   2: Inoki (7:04 german suplex)
   3: (60min limit draw)

1970/08/04 Tokyo - Tokyo Metro. Gym
Tomotsugu Kutsuwada def Osamu Kido
Ushinosuke Hayashi def Masanori Toguchi
Nick Kozak def Katsuji Adachi
Kotetsu Yamamoto def Jack Armstrong
Reggie Parks def Akihisa Takachiho
Kantaro Hoshino def Pierre LeGrand
Seiji Sakaguchi (9:47 DCOR) Moose Cholak
Kintaro Ohki def Brute Bernard
NWA International Tag Team Title: Giant Baba & Antonio Inoki* (2-0) Dory Funk Jr. & Terry Funk
   1: Baba & Inoki (26:17 DQ)
   2: Baba (5:45 half crab) Terry

1970/08/05 Utsunomiya - Tochigi Pref. Gym
10-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Masanori Toguchi
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Katsuji Adachi def Osamu Kido
Pierre LeGrand def Akihisa Takachiho
Motoshi Okuma def Jack Armstrong
Kotetsu Yamamoto (DQ) Brute Bernard
Kantaro Hoshino (DCOR) Reggie Parks
Seiji Sakaguchi (11:26 pin) Nick Kozak
Giant Baba def Moose Cholak
Antonio Inoki & Kintaro Ohki (1-1) Dory Funk Jr. & Terry Funk
   1: Terry (19:43 pin) Ohki
   2: Ohki (7:24 figure 4 leg lock) Terry
   3: (5:21 DCOR)


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2018 puroresu.com. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.