New Year Champion Series: 1971/01/04 - 02/06: 22 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest Foreigners:
Mongolian Stomper (Archie Gouldie)
Bill Dromo
The Kentuckian (Luke Brown)
Ronnie Garvin
Terry Garvin
Ricky Hunter
Mitsu Arakawa

1971/01/04 Tokyo - Taitoh Ward Gym
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Ushinosuke Hayashi def Hirokatsu Shinkai
Motoshi Okuma def Masanori Toguchi
Mitsu Hirai & Kotetsu Yamamoto drew Ronnie Garvin & Terry Garvin
Bill Dromo def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki (DQ) Mitsu Arakawa [first match in Japan]
Giant Baba def The Kentuckian
Mongolian Stomper & Ricky Hunter def Antonio Inoki & Great Kojika

1971/01/06 Kawasaki - City Gym
Hirokatsu Shinkai def Donald Takeshi
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Haruka Eigen
Kintaro Ohki & Kotetsu Yamamoto (DQ) Ronnie Garvin & Terry Garvin
Mitsu Arakawa def Mitsu Hirai
Mongolian Stomper def Great Kojika
Antonio Inoki (13:21 abdominal stretch) Ricky Hunter
Giant Baba & Kintaro Ohki def Bill Dromo & The Kentuckian

1971/01/07 Osaka - Pref. Gym
Hirokatsu Shinkai def Mitsuo Momota
Ushinosuke Hayashi drew Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Mitsu Arakawa def Kotetsu Yamamoto
Ronnie Garvin & Terry Garvin drew Mitsu Hirai & Kantaro Hoshino
Michiaki Yoshimura def Ricky Hunter
Bill Dromo def Great Kojika
NWA International Tag Team Title: Giant Baba & Antonio Inoki* (2-1) Mongolian Stomper & The Kentuckian
   1: Inoki (4:31 pin) Stomper
   2: Stomper? (pin) Inoki?
   3: Inoki (3:02 boston crab) Kentuckian

1971/01/09 Tokyo - Itabashi Ward Gym
Akio Sato drew Donald Takeshi
Hirokatsu Shinkai def Tomotsugu Kutsuwada
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
8-man Battle Royal Final: Akio Sato (pin) Masanori Toguchi
Ronnie Garvin (DQ) Motoshi Okuma
Ricky Hunter def Mitsu Hirai
Great Kojika def Terry Garvin
Giant Baba (DCOR) Bill Dromo
Antonio Inoki & Kantaro Hoshino & Kintaro Ohki def Mitsu Arakawa & Mongolian Stomper & The Kentuckian

1971/01/11 Matsuyama
Hirokatsu Shinkai def Mitsuo Momota
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Haruka Eigen
Kantaro Hoshino drew Mitsu Arakawa
Bill Dromo def Kotetsu Yamamoto
Ronnie Garvin (DQ) Great Kojika
Kintaro Ohki def Terry Garvin
Giant Baba & Antonio Inoki & Michiaki Yoshimura def Mongolian Stomper & The Kentuckian & Ricky Hunter

1971/01/12 Tokushima
Tomotsugu Kutsuwada (DCOR) Hirokatsu Shinkai
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
Kotetsu Yamamoto def Terry Garvin
Mitsu Arakawa def Motoshi Okuma
Ricky Hunter def Great Kojika
Kantaro Hoshino def Ronnie Garvin
Mongolian Stomper def Kintaro Ohki
Giant Baba & Antonio Inoki def Bill Dromo & The Kentuckian

1971/01/13 Kochi - Pref. Hall
Tomotsugu Kutsuwada def Donald Takeshi
Hirokatsu Shinkai drew Masanori Toguchi
Motoshi Okuma def Haruka Eigen
8-man Battle Royal Final: Hirokatsu Shinkai (pin) Tomotsugu Kutsuwada
Mitsu Arakawa (COR) Kotetsu Yamamoto
Mitsu Hirai & Great Kojika def Ronnie Garvin & Terry Garvin
Ricky Hunter def Kantaro Hoshino
Antonio Inoki (11:07 DCOR) Bill Dromo
Giant Baba & Kintaro Ohki def Mongolian Stomper & The Kentuckian

1971/01/15 Tokuyama, Yamaguchi - City Gym
Hirokatsu Shinkai def Mitsuo Momota
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Kotetsu Yamamoto def Masanori Toguchi
Ronnie Garvin def Motoshi Okuma
Mitsu Hirai (DCOR) Mitsu Arakawa
Kantaro Hoshino def Terry Garvin
Antonio Inoki (7:33 boston crab) The Kentuckian
Giant Baba & Great Kojika (DQ) Mongolian Stomper & Ricky Hunter
All Asia Heavyweight Title*: Bill Dromo (2-1) Kintaro Ohki
   1: Dromo (22:02 pin)
   2: Ohki (5:22 pin)
   3: Dromo (8:56 pin)

1971/01/17 Ureshino, Saga
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Masanori Toguchi
9-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Tomotsugu Kutsuwada
Ricky Hunter def Mitsu Arakawa
Great Kojika def Terry Garvin
Bill Dromo & Mitsu Hirai
Kintaro Ohki def Ronnie Garvin
Giant Baba & Antonio Inoki def Mongolian Stomper & The Kentuckian

1971/01/18 Shimabara, Nagasaki
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Haruka Eigen
9-man Battle Royal Final: Haruka Eigen (pin) Akio Sato
Mitsu Arakawa (COR) Motoshi Okuma
Kantaro Hoshino & Kotetsu Yamamoto def Ronnie Garvin & Terry Garvin
Ricky Hunter drew Great Kojika
Giant Baba (DCOR) Mongolian Stomper
Antonio Inoki & Kintaro Ohki def Bill Dromo & The Kentuckian

1971/01/19 Nagasaki - International Gym
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Hirokatsu Shinkai
Masanori Toguchi def Haruka Eigen
Motoshi Okuma def Tomotsugu Kutsuwada
8-man Battle Royal Final: Akio Sato (pin) Tomotsugu Kutsuwada
Kotetsu Yamamoto (DQ) Mitsu Arakawa
Mitsu Hirai drew Terry Garvin
Bill Dromo def Kantaro Hoshino
Antonio Inoki (17:20 abdominal stretch) Ronnie Garvin
Giant Baba & Kintaro Ohki & Great Kojika def Mongolian Stomper & The Kentuckian & Ricky Hunter

1971/01/21 Oita
Hirokatsu Shinkai def Tomotsugu Kutsuwada
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
Ronnie Garvin def Motoshi Okuma
Kotetsu Yamamoto def Terry Garvin
Mitsu Hirai (DCOR) Mitsu Arakawa
Bill Dromo (COR) Great Kojika
The Kentuckian (DQ) Kintaro Ohki
Giant Baba & Antonio Inoki def Mongolian Stomper & Ricky Hunter

1971/01/22 Miyakonojoh, Miyazaki
Mitsuo Momota def Donald Takeshi
Hirokatsu Shinkai def Masanori Toguchi
Haruka Eigen (DQ) Ushinosuke Hayashi
Mitsu Arakawa def Tomotsugu Kutsuwada
Ronnie Garvin def Kotetsu Yamamoto
Kantaro Hoshino drew Ricky Hunter
Great Kojika (COR) The Kentuckian
Kintaro Ohki def Terry Garvin
Giant Baba & Antonio Inoki (DCOR) Mongolian Stomper & Bill Dromo

1971/01/23 Kanoya, Kagoshima - City Gym
Tomotsugu Kutsuwada drew Hirokatsu Shinkai
Haruka Eigen (DQ) Ushinosuke Hayashi
Motoshi Okuma def Masanori Toguchi
8-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Masanori Toguchi
Ronnie Garvin def Kantaro Hoshino
Great Kojika (DCOR) Mitsu Arakawa
Bill Dromo def Mitsu Hirai
Antonio Inoki (6:57 boston crab) Terry Garvin
Giant Baba & Kintaro Ohki & Michiaki Yoshimura def Mongolian Stomper & Ricky Hunter & The Kentuckian

1971/01/25 Kumamoto - Pref. Gym
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Hirokatsu Shinkai
Mitsu Hirai drew Mitsu Arakawa
Ronnie Garvin (COR) Motoshi Okuma
Great Kojika def Terry Garvin
Kintaro Ohki (DCOR) Mongolian Stomper
Giant Baba def The Kentuckian
All Asia Tag Team Title: Inoki & Michiaki Yoshimura* (2-1) Dromo & Hunter
   1: Dromo (16:18 pin) Yoshimura
   2: Inoki (6:03 abdominal stretch) Dromo
   3: Yoshimura (3:06 rolling clutch) Hunter

1971/01/29 Tokyo - Korakuen Hall
Mitsuo Momota def Donald Takeshi
Hirokatsu Shinkai def Tomotsugu Kutsuwada
Motoshi Okuma def Haruka Eigen
Mitsu Arakawa def Masanori Toguchi
Kantaro Hoshino def Terry Garvin
Bill Dromo def Kotetsu Yamamoto
Great Kojika (DCOR) Ricky Hunter
Antonio Inoki (16:18 pin) Ronnie Garvin
Mongolian Stomper & The Kentuckian (DQ) Giant Baba & Kintaro Ohki

1971/01/30 Nagoya
Hirokatsu Shinkai def Akio Sato
Ushinosuke Hayashi def Tomotsugu Kutsuwada
Haruka Eigen def Masanori Toguchi
8-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Masanori Toguchi
Motoshi Okuma (DQ) Mitsu Arakawa
Ronnie Garvin & Terry Garvin (DQ) Mitsu Hirai & Great Kojika
Bill Dromo def Kantaro Hoshino
Kintaro Ohki def The Kentuckian
Giant Baba & Antonio Inoki def Ricky Hunter & Mongolian Stomper

1971/01/31 Nishio, Aichi - City Gym
Tomotsugu Kutsuwada def Donald Takeshi
Hirokatsu Shinkai drew Masanori Toguchi
Motoshi Okuma def Ushinosuke Hayashi
Terry Garvin def Haruka Eigen
Kotetsu Yamamoto (DCOR) Mitsu Arakawa
Bill Dromo & Ronnie Garvin def Kintaro Ohki & Mitsu Hirai
Giant Baba & Great Kojika def Mongolian Stomper & The Kentuckian
Antonio Inoki (2-0) Ricky Hunter
   1: Inoki (11:42 pin)
   2: Inoki (8:24 german suplex hold)

1971/02/02 Hiroshima - Pref. Gym
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Hirokatsu Shinkai
Mitsu Hirai (DCOR) Mitsu Arakawa
Kotetsu Yamamoto def The Kentuckian
Ricky Hunter def Kantaro Hoshino
Antonio Inoki & Great Kojika def Ronnie Garvin & Terry Garvin
All Asia Heavyweight Title*: Kintaro Ohki (2-1) Bill Dromo
   1: Dromo (14:55 pin)
   2: Ohki (6:41 pin)
   3: Ohki (2:27 pin)
NWA International Heavyweight Title: Giant Baba* (1-1) Mongolian Stomper
   1: Baba (7:24 pin)
   2: Stomper (9:54)
   3: (3:44 DCOR)

1971/02/04 Tokyo - Ohta Ward Gym
Hirokatsu Shinkai def Mitsuo Momota
Ushinosuke Hayashi def Masanori Toguchi
Haruka Eigen def Tomotsugu Kutsuwada
Mitsu Arakawa def Motoshi Okuma
8-man Battle Royal Final: Mitsuo Momota (pin) Masanori Toguchi
Kantaro Hoshino & Kotetsu Yamamoto def Ronnie Garvin & Terry Garvin
Mongolian Stomper (2-1) Antonio Inoki
   1: Stomper (13:47 pin)
   2: Inoki (5:00 abdominal stretch)
   3: Stomper (2:17 DQ)
Giant Baba & Kintaro Ohki & Great Kojika def Bill Dromo & The Kentuckian & Ricky Hunter

1971/02/05 Tokyo - Korakuen Hall
Tomotsugu Kutsuwada drew Masanori Toguchi
Ushinosuke Hayashi (DCOR) Haruka Eigen
Kotetsu Yamamoto def Terry Garvin
Kantaro Hoshino (DCOR) Mitsu Arakawa
Mitsu Hirai (DQ) Ronnie Garvin
Mongolian Stomper (COR) Great Kojika
Kintaro Ohki def The Kentuckian
Giant Baba & Antonio Inoki def Bill Dromo & Ricky Hunter

1971/02/06 Fuji, Shizuoka - City Gym
Akio Sato def Donald Takeshi
Tomotsugu Kutsuwada (DCOR) Hirokatsu Shinkai
Ushinosuke Hayashi drew Masanori Toguchi
Mitsu Arakawa def Haruka Eigen
9-man Battle Royal Final: Ushinosuke Hayashi (pin) Tomotsugu Kutsuwada
Motoshi Okuma def Terry Garvin
Ricky Hunter (COR) Kotetsu Yamamoto
Bill Dromo (DQ) Great Kojika
Giant Baba & Antonio Inoki & Kintaro Ohki def Mongolian Stomper & The Kentuckian & Ronnie Garvin


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2018 puroresu.com. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.