puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

Golden Series: 1971/05/24 - 07/10: 35 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Active JWA roster:
Giant Baba
Antonio Inoki
Kintaro Ohki (KIM Ill)
Michiaki Yoshimura
Umanosuke Ueda
Great Kojika
Mitsu Hirai
Ushinosuke Hayashi (Mr. Hayashi)
Kantaro Hoshino
Shoji Kai [in Mexico]
Kotetsu Yamamoto
Haruka Eigen
Katsuhisa Shibata [in Mexico]
Tomotsugu Kutsuwada [Samson Kutsuwada]
Masanori Toguchi (Tiger Toguchi/Chung Lee/KIM Duk)
Mitsuo Momota
Katsuji Adachi (Mr. Hito)
Osamu Kido
Donald Takeshi
Akio Sato
Shoji Ozawa (Masashi Ozawa/Killer Khan)
Kazuo Sakurada (Kendo Nagasaki/Dragon Master)
Tatsumi Fujinami
Guest foreigners:
Ivan Koloff
Fred Blassie
Danny Hodge
Dutch Savage
Bob Carson (Bob Sweetan)
Black Gordman
El Goliath
Tarzan Baxter

1971/05/24 Zushi, Chiba
Hodge def Umanosuke Ueda

1971/05/26 Miura, Kanagawa - Misaki Bowl Square
Hodge def Mitsu Hirai
Antonio Inoki (2-1) Savage
   1: (9:11 DCOR)
   2: Inoki (3:00 abdominal stretch)

1971/05/27 Takasaki, Gumma
Giant Baba (1-1) Hodge

1971/05/28 Tokyo - Korakuen Hall
Hodge def Great Kojika
Inoki (11:00 abdominal stretch) Goliath

1971/05/29 Hakodate, Hokkaido - War Memorial Hall Square
Inoki (10:23 DCOR) Hodge

1971/05/31 Sapporo - Nakajima Sports Center (6,000)
Tomotsugu Kutsuwada (15min limit draw) Katsuji Adachi
Baxter (13:36 DQ) Kotetsu Yamamoto
Savage (9:00 pin) Ueda
Hodge (8:54 rolling clutch hold) Hirai
Baba, Michiaki Yoshimura, & Kojika (2-1) Koloff, Gordman, & Goliath
   1: Goliath (14:40 pin) Kojika
   2: Yoshimura (3:16 pin) Gordman
   3: Kojika (7:55 pin) Goliath
All Asia Heavyweight Title: Kintaro Ohki* (2-1) Carson
   1: Carson (14:36 pin)
   2: Ohki (3:40 pin)
   3: Ohki (2:17 COR)
NWA United National Heavyweight Title: Inoki* (2-0) Blassie
   1: Inoki (14:0 DQ)
   2: Inoki (3:15 abdominal stretch)

1971/06/01 Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Hall (4,000; 7th card)
8-man Battle Royal: Adachi (10:20 half crab) Tatsumi Fujinami
Haruka Eigen (13:13 half crab) Kutsuwada
Hirai (12:21 pin) Baxter
Savage (9:23 pin) Kojika
Goliath & Gordman (19:56 pin) Yamamoto & Ueda
Blassie (18:35 DQ) Yoshimura
Hodge (14:07 DCOR draw) Ohki
Baba & Inoki (2-1) Koloff & Carson
   1: Koloff (8:08 pin) Baba
   2: Inoki (4:58 abdominal stretch) Carson
   3: Baba (4:56 pin) Koloff

1971/06/02 Nemuro, Hokkaido - Youth Center
Hodge def Adachi
Inoki (7:44 abdominal stretch) Baxter

1971/06/04 Asahikawa, Hokkaido
Hodge def Yamamoto
Baba & Inoki def Koloff & Savage

1971/06/05 Engaru, Hokkaido
Inoki (10:50 abdominal stretch) Karsen
Koloff, Blassie, & Hodge def Giant Baba, Yoshimura, & Kojika

1971/06/07 Wakkanai, Hokkaido
Hodge def Ueda

1971/06/11 Aomori - Tsugaru Park Ground
??? def Ueda
Savage def Hirai
Ohki drew Hodge
Koloff def Kojika
Yoshimura & Inoki def Gordman & Goliath
Baba def Blassie

1971/06/12 Towada, Aomori - Municipal Stadium
Inoki (13:30 abdominal stretch) Karsen
Baba & Ohki & Ueda def Savage, Hodge, & Koloff

1971/06/13 Morioka, Iwate - City Gym
Hirai def Goliath
Kojika def Baxter
Yoshimura & Ohki def Gordman (or Carson?) & Koloff
Inoki (2-1) Savage
   1: Savage (12:23 pin)
   2: Inoki (2:41 backsliding)
   3: Inoki (8:28 abdominal stretch)
Baba & Ueda def Blassie & Hodge

1971/06/15 Tsuruoka, Yamagata - Pref. Gym
Blassie (14:06 DQ) Inoki
Baba & Ohki & Ueda def Hodge, Koloff, & Baxter

1971/06/17 Sendai - Miyagi Pref. Sports Center (6,000; 16th card)
8-man Battle Royal: Fujinami def Adachi (14:07)
Adachi (11:00 half crab) Kido
Eigen (11:48 pin) Toguchi
Baxter (10:13 pin) Kutsuwada
Savage (10:27 pin) Yamamoto
Hodge (12:05 rolling clutch) Kojika
Koloff (8:18 pin) Ueda
Ohki (9:22 DQ) Blassie
Giant Baba (8:06 pin) Carson
All Asia Tag Team Title: Inoki & Michiaki Yoshimura (2-1) Gordman & Goliath
   1: Gordman (5:45 half crab) Yoshimura
   2: Yoshimura (23:55 pin) Goliath
   3: Inoki (6:13 octopus hold) Gordman

1971/06/19 Atsugi, Kanagawa - Atsugi Jr. High School Square
Hodge def Hirai
Inoki (13:59 pin) Gordman

1971/06/20 Kumagaya, Saitama - Civic Gym
Inoki (9:57 abdominal stretch) Karsen
Baba & Ohki & Kojika def Hodge, Koloff, & Baxter

1971/06/21 Funabashi, Chiba
Hodge def Yoshimura
Baba def Blassie

1971/06/22 Niitsu, Niigata
Hodge def Yamamoto
Baba & Inoki def Koloff & Gordman

1971/06/23 Sawada, Niigata - Town Gym
Sato (8:46 pin) Fujinami
Hodge def Kojika
Inoki (10:36 DCOR) Koloff

1971/06/25 Tokyo - Korakuen Hall
Inoki (13:44 COR) Hodge

1971/06/26 Ofuna, Kanagawa
Hodge def Ueda
Inoki (8:16 abdominal stretch) Karsen

1971/06/27 Yuuki, Ibaraki
Ohki drew Hodge

1971/06/29 Tokyo - Metropolitan Gym (6,000; 26th card)
Kutsuwada (11:48 pin) Kido
Eigen (10:18 pin) Toguchi
Yamamoto (9:31 pin) Baxter
Ueda (19:24 DCOR) Carson
Blassie (5:26 pin) Hirai
Inoki (10:46 abdominal stretch) Savage
Ohki & Kojika (2-1) Hodge & Gordman
   1: Hodge (17:33 rolling clutch hold) Ohki
   2: Kojika (4:47 pin) Gordman
   3: Ohki (4:43 pin) Hodge
NWA International Heavyweight Title: Baba (2-1) Koloff
   1: Baba (14:36 pin)
   2: Koloff(1:08 pin)
   3: Baba (3:54 pin)

1971/06/30 Ise, Mie - Pref. Gym
Takeshi (10:58 pin) Fujinami
Hodge def Yamamoto
Inoki (5:33 countout) Blassie

1971/07/01 Osaka - Pref. Gym (7,000; 28th card)
Momota (10:53 boston crab) Sato
Kido (12:27 pin) Kutsuwada
Eigen (13:55 pin) Toguchi
Yamamoto (10:30 pin) Gordman
Ueda (10:31 abdominal stretch) Carson
Hodge (14:59 pin) Kojika
Ohki (7:47 pin) Baxter
Blassie (17:33 DQ) Yoshimura
NWA International Tag Team Title: Baba & Inoki (2-1) Koloff & Savage
   1: (19:05 DCOR)
   2: Inoki(4:26 pin) Koloff

1971/07/03 Takayama, Gifu - Hida Gym
Inoki (14:13 DCOR) Hodge

1971/07/04 Kanazawa - Utatsuyama Sumo Ring
Hodge def Ueda
Inoki (8:40 abdominal stretch) Blassie

1971/07/05 Fukui
Inoki & Ueda def Hodge & Savage
Baba def Koloff

1971/07/06 Tsuruga, Fukui - City Gym
Momota (11:28 pin) Fujinami
Hodge def Kojika
Inoki (11:24 abdominal stretch) Koloff

1971/07/07 Wakayama - Pref. Gym
Hodge def Kantaro Hoshino
Inoki (2-0) Gordman
   1: Inoki (15:28 pin)
   2: Inoki (3:15 backbreaker)

1971/07/09 Tokyo - Korakuen Hall
Hodge def Kojika
Blassie (10:03 DQ) Inoki

1971/07/10 Shiojiri, Nagano - City Gym (3,500)
Adachi (10:07 pin) Kido
Eigen (13:10 half crab) Toguchi
Hoshino (8:21 pin) Kutsuwada
Savage (9:56 pin) Yamamoto
Kojika (10:30 DQ) Blassie
Hodge (8:46 pin) Ueda
Ohki (13:49 pin) Baxter
Baba & Inoki (2-0) Koloff & Carson
   1: Inoki (13:58 abdominal stretch) Carson
   2: Baba (3:46 pin) Koloff


[ Puroresu Dojo ][ J.W.A. ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2014 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.