Big Fight Series: 1982/04/23 - 05/27: 30 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest Foreigners:
Abdullah the Butcher
Black Tiger (Mark Rocco)
Les Thornton
Perro Aguyao
Bad News Allen
S.D. Jones
Carlos José Estrada
Big Red John
Buddy Rose
Jose Gonzales
Hulk Hogan [05/11 - 05/26]
Jim Neidhart [04/23 - 05/11]
Jesse Ventura [04/21]

1982/04/21 Tokyo - Kuramae Kokugikan (9,200)
Kengo Kimura (8:55 back slide) Yoshiaki Fujiwara
Kantaro Hoshino (7:54 small package) Haruka Eigen
*Riki Choshu & Yoshiaki Yatsu (9:51 pin) *Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
UWA World & WWF* Light Heavyweight Double Title: Gran Hamada [UWA] (8:45 rolling clutch hold) Perro Aguayo [WWF]
WWF Junior Heavyweight Title: Tiger Mask* (14:17 DCOR) Black Tiger
Abdullah the Butcher (8:03 pin) Tatsumi Fujinami
Antonio Inoki (12:45 pin) Jesse Ventura


1982/04/23 Ohmiya, Saitama - Skate Center
Junji Hirata def Shin'ichi Nakano
Jaguar Lee [LEE Wang-pyo] & Yokpalsan [YANG Sun-hi] def Masanobu Kurisu & Haruka Eigen
Black Tiger def Kantaro Hoshino
Jim Neidhart def Kimura
Les Thornton def Isamu Teranishi
S.D. Jones & Buddy Rose def Animal Hamaguchi & Ryuma Go
Tiger Mask (11:03 pin) Jose Gonzales
Tatsumi Fujinami & Gran Hamada def Carlos José Estrada & Perro Aguayo
Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Big Red John (2-1) Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Yoshiaki Yatsu
   1: Bad News Allen (6:15 DCOR) Seiji Sakaguchi
   2: Abdullah (3:57 pin) Yoshiaki Yatsu

1982/04/24 Aizu, Fukushima - Aizu Gym
Shin'ichi Nakano drew Nobuhiko Takada
Haruka Eigen & Yoshiaki Fujiwara def Jaguar Lee & Yokpalsan
Black Tiger def Isamu Teranishi
Buddy Rose def Kimura
Les Thornton def Animal Hamaguchi
Osamu Kido & Kantaro Hoshino def Carlos José Estrada & Jim Neidhart
Seiji Sakaguchi (5:20 DCOR) Big Red John
Tiger Mask & Gran Hamada def Perro Aguayo & Gonzalez
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu def Abdullah the Butcher & Bad News Allen & S.D. Jones

1982/04/25 Kawanishi, Yamagata - General Gym
Black Cat def Shin'ichi Nakano
Jaguar Lee & Yokpalsan def Yoshiaki Fujiwara & Masanobu Kurisu
Carlos José Estrada def Osamu Kido
Yoshiaki Yatsu def Jim Neidhart
Les Thornton def Kantaro Hoshino
Big Red John & S.D. Jones def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Seiji Sakaguchi (7:27 DQ) Bad News Allen
Tiger Mask & Gran Hamada def Black Tiger & José Gonzalez
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Kimura def Abdullah the Butcher & Buddy Rose & Perro Aguayo

1982/04/27 Chichibu, Saitama - Civic Gym
Norio Honaga def Nobuhiko Takada
Haruka Eigen & Yoshiaki Fujiwara drew Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Bad News Allen & Big Red John def Jaguar Lee & Yokpalsan
Jim Neidhart def Ryuma Go
Les Thornton def Osamu Kido
Kengo Kimura def Carlos José Estrada
Black Tiger def Kantao Hoshino
Tiger Mask & Gran Hamada def Perro Agauyo & José Gonzalez
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu (2-1) Abdullah the Butcher & Buddy Rose & S.D. Jones
   1: Abdullah (6:57 pin) Yatsu
   2: Fujinami (2:19 DQ) Abdullah
   3: Fujinami (3:05 rolling clutch hold) Jones

1982/04/28 Nagano - Civic Gym
Masanobu Kurisu def Shin'ichi Nakano
Ryuma Go & Black Cat def Jaguar Lee & Yokpalsan
Haruka Eigen def Jim Neidhart
Osamu Kido def Jose Gonzales
Les Thornton def Yoshiaki Fujiwara
Bad News Allen & Big Red John def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Kengo Kimura (DQ) Buddy Rose
*Abdullah the Butcher & S.D. Jones (8:40 pin) Seiji Sakaguchi & *Yoshiaki Yatsu
Tatsumi Fujinami & Tiger Mask & Gran Hamada def Black Tiger & Perro Aguayo & Carlos José Estrada

1982/04/29 Saitama Kumagaya - City Gym
Black Cat def Shin'ichi Nakano
Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi def Jaguar Lee & Yokpalsan
Jim Neidhart def Ryuma Go
Buddy Rose def Yoshiaki Fujiwara
Big Red John def Haruka Eigen
Bad News Allen & Carlos José Estrada def Yoshiaki Yatsu & Osamu Kido
Les Thornton def Kantaro Hoshino
Tiger Mask & Gran Hamada def Black Tiger & José Gonzalez
Abdullah the Butcher & S.D. Jones & Perro Aguayo (2-1) Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Kimura
   1: Abdullah (7:23 pin) Kimura
   2: Abdullah (6:33 double out-of-fence) Tatsumi Fujinami

1982/04/30 Yamato, Kanagawa - Auto Body Gym
Junji Hirata def Masanobu Kurisu
Haruka Eigen & Yoshiaki Fujiwara def Jaguar Lee & Yokpalsan
Osamu Kido def José Gonzalez
Big Red John def Ryuma Go
Carlos José Estrada & Buddy Rose def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Kengo Kimura def Jim Neidhart
Black Tiger def Kantaro Hoshino
Tiger Mask & Gran Hamada (DCOR) Les Thornton & Perro Aguayo
Abdullah the Butcher & Bad News Allen & S.D. Jones (2-0) Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu
   1: Abdullah (7:07 pin) Yatsu
   2: Abdullah's team (3:35 DQ)

1982/05/01 Urayasu, Chiba
Junji Hirata def Shin'ichi Nakano
Jaguar Lee & Yokpalsan def Makoto Arakawa & Masanobu Kurisu
Ryuma Go def José Gonzalez
Animal Hamaguchi def Jim Neidhart
Les Thornton def Isamu Teranishi
S.D. Jones & Big Red John def Kimura & Yoshiaki Fujiwara
Yoshiaki Yatsu def Buddy Rose
Osamu Kido & Kantaro Hoshino & Gran Hamada def Black Tiger & Perro Aguayo & Carlos José Estrada
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami (1-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen
   1: Fujinami (4:46 backslide) Allen
   2: Abdullah (4:29 pin) Fujinami
   3: Fujinami (4:14 DCOR) Abdullah

1982/05/02 Tokyo - Korakuen Hall
Makoto Arakawa & Junji Hirata
Osamu Kido & Haruka Eigen def Jaguar Lee & Yokpalsan
Isamu Teranishi def José Gonzalez
Jim Neidhart def Ryuma Go
Big Red John def Yoshiaki Fujiwara
Rusher Kimura & Animal Hamaguchi def Carlos José Estrada & Buddy Rose
Les Thornton def Kengo Kimura
Black Tiger & Perro Aguayo def Gran Hamada & Kantaro Hoshino
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu (2-0) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & S.D. Jones
   1: Yoshiaki Yatsu (9:02 rolling clutch hold) S.D. Jones
   2: Fujinami (3:29 DQ) S.D. Jones

1982/05/05 Hondo, Kumamoto - Civic Gym
Shin'ichi Nakano drew Fumihiro Niikura
Jose Gonzales def Black Cat
Jaguar Lee & Yokpalsan def Makoto Arakawa & Junji Hirata
Buddy Rose def Yoshiaki Fujiwara
Yoshiaki Yatsu def Jim Neidhart
Big Red John & S.D. Jones def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Les Thornton def Osamu Kido
Gran Hamada & Kantaro Hoshino def Carlos José Estrada & Black Tiger
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Kimura (2-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Perro Aguayo
   1: Fujinami (11:07 pin) Perro Aguayo
   2: Fujinami (4:13 doube out-of-fence) Butcher

1982/05/06 Fukuoka - Sports Center
Makoto Arakawa def Shin'ichi Nakano
Black Cat vs Kazuo Yamazaki [debut]
Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi def Jaguar Lee & Yokpalsan
Jim Neidhart def HiratJunji a
S.D. Jones & Big Red John def Kimura & Yoshiaki Fujiwara
Osamu Kido & Kantaro Hoshino def Perro Aguayo & Carlos José Estrada
Yoshiaki Yatsu def Buddy Rose
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami (9:32 DCOR) Abdullah the Butcher & Bad News Allen
WWF Junior Heavyweight Title (vacant) : Black Tiger (11:03 DCOR) Gran Hamada
   ext: Black Tiger (6:35 COR) Gran Hamada

1982/05/07 Izumi, Kagoshima - General Gym
Shin'ichi Nakano def Shunji Kosugi
Jose Gonzales def Black Cat
Yoshiaki Fujiwara & Makoto Arakawa def Jaguar Lee & Yokpalsan
Isamu Teranishi def Jim Neidhart
Big Red John def Junji Hirata
Buddy Rose def Animal Hamaguchi
Les Thornton & Black Tiger def Osamu Kido & Kantaro Hoshino
Kengo Kimura & Gran Hamada def Carlos José Estrada & Perro Aguayo
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu (2-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & S.D. Jones
   1: Abdullah (9:15 pin) Yoshiaki Yatsu
   2: Sakaguchi's team (3:15 DQ)
   3: Fujinami (2:21 rolling clutch hold) S.D. Jones

1982/05/08 Kurume, Fukuoka - Kurume Gym
Fumihiro Niikura def Kazuo Yamazaki
Black Cat def Shin'ichi Nakano
Jaguar Lee & Yokpalsan def Makoto Arakawa & Junji Hirata
Big Red John def Yoshiaki Fujiwara
Yoshiaki Yatsu def S.D. Jones
Les Thornton & Black Tiger def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Gran Hamada & Kantaro Hoshino def Perro Aguayo & Carlos José Estrada
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Kimura (1-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Buddy Rose
   1: Sakaguchi (7:33 pin) Buddy Rose
   2: Abdullah (2:10 pin) Kimura
   3: Fujinami (4:34 doube out-of-fence) Abdullah the Butcher

1982/05/09 Saga - Sports Center
Shin'ichi Nakano def Fumihiro Niikura
Isamu Teranishi def Black Cat
Animal Hamaguchi def Jim Neidhart
Kantaro Hoshino def Jose Gonzales
Les Thornton & Carlos José Estrada def Lee & Yokpalsan
S.D. Jones def Yoshiaki Fujiwara
Buddy Rose def Osamu Kido
Kengo Kimura & Gran Hamada (DCOR) Perro Aguayo & Black Tiger
Seiji Sakaguchi & *Yoshiaki Yatsu (10:08 pin) Bad News Allen & *Big Red John
Tatsumi Fujinami (DQ) Abdullah the Butcher

1982/05/10 Kumamoto - City Gym
Shunji Kosugi def Shin'ichi Nakano
Jaguar Lee & Yokpalsan def Makoto Arakawa & Junji Hirata
Yoshiaki Fujiwara def Jim Neidhart
Bad News Allen & S.D. Jones def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Osamu Kido & Gran Hamada def Les Thornton & Carlos José Estrada
Buddy Rose def Kengo Kimura
Black Tiger def Kantaro Hoshino
Seiji Sakaguchi (6:02 boston crab) Big Red John
Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu def Abdullah the Butcher & Perro Aguayo

1982/05/11 Nagasaki - International Gym (3,400)
Shunji Kosugi (15min limit draw) Fumihiro Niikura
*Makoto Arakawa & Shin'ichi Nakano (12:28 back slide) *Jaguar Lee & Yokpalsan
Jose Gonzales (12:17 rolling clutch hold) Black Cat
Jim Neidhart (7:6 pin) Junji Hirata
S.D. Jones & *Big Red John (11:14 pin) Animal Hamaguchi & *Isamu Teranishi
Bad News Allen (9:01 pin) Yoshiaki Fujiwara
Osamu Kido & *Kantaro Hoshino (11:16 rolling clutch hold) Black Tiger & *Carlos José Estrada
Abdullah the Butcher (3:49 pin) Yoshiaki Yatsu
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Kimura (2-1) Hulk Hogan & Buddy Rose & Perro Aguayo
   1: Sakaguchi's (9:20 DQ)
   2: Hogan (1:35 pin) Kimura
   3: Fujinami (3:44 pin) Rose

1982/05/12 Naha, Okinawa - Ounoyama Gym
Shin'ichi Nakano def Fumihiro Niikura
Yoshiaki Fujiwara & Makoto Arakawa def Jaguar Lee & Yokpalsan
Haruka Eigen def Carlos José Estrada
Big Red John def Junji Hirata
Bad News Allen & S.D. Jones def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Black Tiger & Perro Aguayo drew Gran Hamada & Osamu Kido (DCOR)
Seiji Sakaguchi (5:48 DQ) Abdullah the Butcher
Hulk Hogan & Buddy Rose def Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu
NWA World Junior Heavyweight Title: Les Thornton* (13:31 canadian back breaker) Kantaro Hoshino

1982/05/13 Okinawa, Okinawa - City Gym
Makoto Arakawa def Black Cat
S.D. Jones & Big Red John def Jaguar Lee & Yokpalsan
Animal Hamaguchi def Jim Neidhart
Isamu Teranishi def Jose Gonzales
Buddy Rose def Haruka Eigen
Les Thornton def Yoshiaki Fujiwara
Kantaro Hoshino & Gran Hamada def Black Tiger & Carlos José Estrada
Hulk Hogan def Yoshiaki Yatsu
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Osamu Kido (2-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Perro Aguayo
   1: Fujinami (9:32 DCOR) Allen
   2: Fujinami (4:22 pin) Aguayo

1982/05/15 Chigasaki, Kanagawa - Farmers Market
Shin'ichi Nakano def Shunji Kosugi
Jaguar Lee & Yokpalsan def Black Cat & Makoto Arakawa
Animal Hamaguchi def Jose Gonzales
Black Tiger def Isamu Teranishi
Gran Hamada & Osamu Kido def Carlos José Estrada & Perro Aguayo
Les Thornton def Junji Hirata
Bad News Allen & Big Red John def Kantaro Hoshino & Haruka Eigen
Tatsumi Fujinami (NC) Hulk Hogan
Seiji Sakaguchi & Yoshiaki Yatsu & Yoshiaki Fujiwara (2-1) Abdullah the Butcher & Buddy Rose & S.D. Jones
   1: Abdullah (9:09 pin) Yatsu
   2: Sakaguchi's team (5:38 DQ)
   3: Sakaguchi (8:30 pin) Rose

1982/05/16 Edozaki, Ibaraki - Vocational School
Norio Honaga drew Shin'ichi Nakano
Black Cat def Masanobu Kurisu
Jaguar Lee & Yokpalsan def Makoto Arakawa & Junji Hirata
Isamu Teranishi def Jose Gonzales
S.D. Jones & Big Red John def Haruka Eigen & Yoshiaki Fujiwara
Les Thornton def Animal Hamaguchi
Gran Hamada & Kantaro Hoshino def Black Tiger & Carlos José Estrada
Hulk Hogan def Yoshiaki Yatsu
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Osamu Kido (2-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Perro Aguayo
   1: Fujinami (11:18 rolling clutch hold) Aguayo
   2: Fujinami (4:13 doube out-of-fence) Abdullah

1982/05/18 Kurayoshi, Tottori - City Gym
Black Cat def Shin'ichi Nakano
Yoshiaki Fujiwara & Makoto Arakawa def Jaguar Lee & Yokpalsan
Les Thornton def Junji Hirata
Bad News Allen def Haruka Eigen
Kantaro Hoshino def Jose Gonzales
S.D. Jones & Big Red John def Animal Hamaguchi & Ternaishi
Gran Hamada & Osamu Kido def Carlos José Estrada & Black Tiger
Seiji Sakaguchi (6:31 DCOR) Hulk Hogan
Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu def Abdullah the Butcher & Perro Aguayo

1982/05/19 Kasugai, Aichi - Shimizuya Parking Lot
Shin'ichi Nakano (11:27 pin) Fumihiro Niikura
Black Cat (9:03 small package) Masanobu Kurisu
*Jaguar Lee & Yokpalsan (15:28 pin) Makoto Arakawa & *Junji Hirata
Buddy Rose (9:04 pin) Yoshiaki Fujiwara
*Black Tiger & Carlos José Estrada (10:56 pin) Animal Hamaguchi & *Isamu Teranishi
Yoshiaki Yatsu (7:34 pin) Big Red John
Hulk Hogan (4:05 pin) Haruka Eigen
*Gran Hamada & Kantaro Hoshino (11:55 pin) Les Thornton & *Jose Gonzales
Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Perro Aguayo (2-1) Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Osamu Kido
   1: Abdullah (9:27 pin) Kido
   2: Abdullah (4:00 DCOR) Sakaguchi

1982/05/20 Nakamura, Kochi - Sports Center (2,300)
Norio Honaga (11:15 pin) Kazuo Yamazaki
Makoto Arakawa (10:33 back slide) Junji Hirata
Big Red John (8:18 pin) Haruka Eigen
*Bad News Allen & S.D. Jones (11:29 pin) Jaguar Lee & *Yokpalsan
Black Tiger (10:29 pin) Kantaro Hoshino
Gran Hamada def Carlos José Estrada
Yoshiaki Yatsu (8:08 pin) Les Thornton
Tiger Mask (6:31 pin) Jose Gonzales
*Hulk Hogan & Buddy Rose (8:00 pin) Animal Hamaguchi & *Isamu Teranishi
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami (2-1) Abdullah the Butcher & Perro Aguayo
   1: Fujinami (6:54 double out-of-fence) Aguayo
   2: Fujinami (4:56 rolling clutch hold) Aguayo

1982/05/21 Takamatsu, Kagawa - Civic Culture Center
Masanobu Kurisu def Shin'ichi Nakano
Makoto Arakawa def Black Cat
Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi def Jaguar Lee & Yokpalsan
Les Thornton def Yoshiaki Fujiwara
Buddy Rose def Junji Hirata
Osamu Kido & Tiger Mask def Carlos José Estrada & Jose Gonzales
Seiji Sakaguchi (4:19 boston crab) Big Red John
Gran Hamada & Kantaro Hoshino (NC) Perro Aguayo & Black Tiger
Hulk Hogan & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu def Abdullah the Butcher & Bad News Allen & S.D. Jones

1982/05/22 Tokushima - City Gym (3,200)
Shin'ichi Nakano (10:56 boston crab) Fumihiro Niikura
Junji Hirata (12:21 small package) Black Cat
Yoshiaki Fujiwara (8:25 pin) Makoto Arakawa
Kantaro Hoshino (7:39 pin) José Gonzalez
S.D. Jones & *Big Red John (11:06 pin) Animal Hamaguchi & *Isamu Teranishi
Les Thornton (9:36 small package) Osamu Kido
*Hulk Hogan & Buddy Rose (10:12 pin) *Jaguar Lee & Yokpalsan
*Tiger Mask & Gran Hamada (8:51 pin) Black Tiger & *Carlos José Estrada
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu (1-1) Abdullah the Butcher & Bad News Allen & Perro Aguayo
   1: Fujinami (8:02 pin) Aguayo
   2: Abdullah (1:46 pin) Yatsu
   3: Fujinami (3:48 DCOR) Abdullah

1982/05/23 Yohka, Hyogo - Civic Gym
Norio Honaga drew Shin'ichi Nakano
Jaguar Lee & Yokpalsan def Makoto Arakawa & Junji Hirata
José Gonzalez def Black Cat
??? Big Red vs Kantarao Hoshino
Black Tiger def Isamu Teranishi
Bad News Allen def Animal Hamaguchi
Hulk Hogan & Buddy Rose def Yoshiaki Yatsu & Yoshiaki Fujiwara
Tiger Mask & Gran Hamada def Les Thornton & Carlos José Estrada
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Osamu Kido (2-1) Abdullah the Butcher & S.D. Jones & Perro Aguayo
   1: Fujinami (8:12 rolling clutch hold) Jones
   2: Fujinami (3:42 double out-of-fence) Abdullah

1982/05/24 Kyoto - Pref. Gym
Junji Hirata def Masanobu Kurisu
Yoshiaki Fujiwara & Makoto Arakawa def Jaguar Lee & Yokpalsan
Kantaro Hoshino def Jose Gonzales
Bad News Allen def Osamu Kido
Yoshiaki Yatsu def Buddy Rose
Black Tiger & Les Thornton def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Seiji Sakaguchi (5:14 pin) Big Red John
Tiger Mask & Gran Hamada def Carlos José Estrada & Perro Aguayo
Hulk Hogan & Tatsumi Fujinami def Abdullah the Butcher & S.D. Jones

1982/05/25 Shizuoka - Industrial Hall (4,300)
Norio Honaga (9:52 half crab) Shin'ichi Nakano
Buddy Rose (5:36 pin) Junji Hirata
*Kantaro Hoshino & Makoto Arakawa (15:09 pin) *Jaguar Lee & Yokpalsan
S.D. Jones & *Big Red John (11:21 pin) Yoshiaki Yatsu & *Yoshiaki Fujiwara
*Black Tiger & Carlos José Estrada (11:10 pin) Animal Hamaguchi & *Isamu Teranishi
Tatsumi Fujinami (12:19 back breaker) Perro Aguayo
Seiji Sakaguchi & *Hulk Hogan (8:52 double out-of-fence) Abdullah the Butcher & *Bad News Allen
NWA World Junior Heavyweight Title*: Tiger Mask (13:59 pin) Les Thornton

1982/05/26 Osaka - Pref. Athletic Hall
Black Cat def Masanobu Kurisu
Makoto Arakawa def Shin'ichi Nakano
Jager Lee & Yokpalsan def Isamu Teranishi & Animal Hamaguchi
Kantaro Hoshino def Carlos José Estrada
S.D. Jones & Big Red John def Osamu Kido & Junji Hirata
Yoshiaki Yatsu def Buddy Rose
Seiji Sakaguchi & *Tatsumi Fujinami (9:10 pin) Bad News Allen & *Perro Aguayo
Hulk Hogan (9:57 DDQ) Abdullah the Butcher
WWF Junior Heavyweight Title*: Tiger Mask (14:15 pin) Black Tiger

1982/05/27 Shinoyama, Hyogo - Tamba Shinoyama Hot Springs
Fumihiro Niikura def Nobuhiko Takada
Black Cat def Shin'ichi Nakano
Makoto Arakawa def Junji Hirata
José Gonzalez def Masanobu Kurisu
Osamu Kido def Buddy Rose
Les Thornton def Yoshiaki Fujiwara
Bad News Allen & Big Red John def Animal Hamaguchi & Isamu Teranishi
Tiger Mask & Kantaro Hoshino def Carlos José Estrada & Black Tiger
Seiji Sakaguchi & Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Yatsu (2-1) Abdullah the Butcher & S.D. Jones & Perro Aguayo
   1: Fujinami (10:19 rolling clutch hold) Jones
   2: Fujinami (3:46 double out-of-fence) Abdullah


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2018 puroresu.com. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.