puroresu.com puroresu.com

Home > Organizations > NJPW > Results >


Web   puroresu.com

Burning Spirit in Autumn: 1985/10/04 - 10/31: 23 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest Foreigners:
Bruiser Brody
Kevin Von Erich [10/04]
Kerry Von Erich [10/04]
Konga the Barbarian [first half]
Bad News Allen
Roger Smith [partial]
Rick Oliver
Karl Steiner (Bob Dellasella)
Ray Candy
Fishman
Giant Gustave [seconf half]

1985/10/04 Sapporo - Nakajima Sports Center (5,250)
Shin'ya Hashimoto def Masahiro Chono
Black Cat def Naoki Sano
Don Arakawa & Keiichi Yamada def Shunji Kosugi & Keiji Mutoh
Shiro Koshinaka & Yokpalsan def Ray Candy & Karl Steiner
*Rambo Sakurada [Kendo Nagasaki] & Tatsutoshi Goto (pin) Konga the Barbarian & *Rick Oliver
*Bad News Allen & Roger Smith (6:39 pin) Seiji Sakaguchi & *Kantaro Hoshino
WWF Junior Heavyweight Title: The Cobra* (16:51 german suplex hold) Fishman
WWF International Tag Team Title: Tatsumi Fujinami & *Kengo Kimura* (8:26 DCOR) Kevin Von Erich & *Kerry Von Erich
Antonio Inoki (21:41 DCOR) Bruiser Brody

1985/10/06 Noboribetsu, Hokkaido - General Gym (2,430)
Masahiro Chono def Akira Nogami
Hirokazu Hata def Masaharu Funaki
Keiji Mutoh & Naoki Sano def Keiichi Yamada & Shin'ya Hashimoto
Don Arakawa def KIM Su-hong
Karl Steiner def Shunji Kosugi
Shiro Koshinaka & The Cobra def Fishman & Black Cat
Bad News Allen & Konga the Barbarian def Kantaro Hoshino & Yokpalsan
Rambo Sakurada (rolling clutch hold) Ray Candy
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura (11:43 pin) Bruiser Brody & Roger Smith & *Rick Oliver

1985/10/07 Hakodate, Hokkaido - Civic Gym (3,720)
Masaharu Funaki (10:32 boston crab) Akira Nogami
Shin'ya Hashimoto & *Hirokazu Hata (16:29 leg roll clutch hold) Naoki Sano & *Masahiro Chono
Black Cat (14:50 pin) Keiichi Yamada
Shunji Kosugi & *Keiji Mutoh (13:13 pin) Makoto Arakawa & *KIM Su-hong
Shiro Koshinaka (9:40 DCOR) Fishman
The Cobra (7:56 mexican rolling clutch) Karl Steiner
Roger Smith & *Rick Oliver (9:15 pin) Rambo Sakurada & *Yokpalsan
Bruiser Brody (7:31 pin) Kengo Kimura
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Kantaro Hoshino (10:58 DQ) *Konga the Barbarian & Bad News Allen & Ray Candy

1985/10/08 Goshogawara, Aomori - Civic Gym (1,580)
Masaharu Funaki def Akira Nogami
Naoki Sano def Masahiro Chono
Keiichi Yamada def Hirokazu Hata
Yokpalsan & KIM Su-hong def Shunji Kosugi & Shin'ya Hashimoto
Ray Candy def Don Arakawa
Fishman & Black Cat def The Cobra & Keiji Mutoh
*Bad News Allen & Roger Smith (pin) Rambo Sakurada & *Shiro Koshinaka
Seiji Sakaguchi (5:51 DQ) Konga the Barbarian
*Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino (pin) Bruiser Brody & Rick Oliver & *Karl Steiner

1985/10/09 Hachinohe, Aomori - City Gym (2,890)
Masahiro Chono def Akira Nogami
Hirokazu Hata def Masaharu Funaki
Don Arakawa & Keiichi Yamada def Shunji Kosugi def Naoki Sano
Shiro Koshinaka def Keiji Mutoh
The Cobra & Keiji Mutoh def Fishman & KIM Su-hong
Roger Smith def Black Cat
Ray Candy def Yokpalsan
*Konga the Barbarian & Karl Steiner (11:28 pin) Seiji Sakaguchi & *Kantaro Hoshino
*Antonio Inoki & Kengo Kimura & Rambo Sakurada (DQ) *Bruiser Brody & Bad News Allen & Rick Oliver

1985/10/10 Hanamaki, Iwate - Civic Gym (2,140)
Shin'ya Hashimoto def Akira Nogami
Naoki Sano def Masaharu Funaki
Don Arakawa def Hirokazu Hata
Shiro Koshinaka & Keiji Mutoh def Shunji Kosugi & Masahiro Chono
Roger Smith def KIM Su-hong
The Cobra & Keiichi Yamada def Fishman & Black Cat
Rambo Sakurada (pin) Ray Candy
*Bruiser Brody & Rick Oliver (7:58 pin) Seiji Sakaguchi & *Yokpalsan
Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino def Bad News Allen & Konga the Barbarian & Karl Steiner

1985/10/11 Furukawa, Miyagi - General Gym (2,410)
Masahiro Chono def Masaharu Funaki
KIM Su-hong def Hirokazu Hata
Shunji Kosugi & Shin'ya Hashimoto def Don Arakawa & Naoki Sano
Fishman def Keiichi Yamada
Yokpalsan def Karl Steiner
Ray Candy def Black Cat
The Cobra & Kantaro Hoshino def Shiro Koshinaka & Keiji Mutoh
Rambo Sakurada (DQ) Konga the Barbarian
Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & *Kengo Kimura (10:36 backsilde) Bruiser Brody & Bad News Allen & *Rick Oliver

1985/10/13 Tatomi, Yamanashi - Super Ogino Parking Lot (3,230)
Hirokazu Hata def Masaharu Funaki
Naoki Sano def Masahiro Chono
Keiichi Yamada def Shin'ya Hashimoto
Don Arakawa def Black Cat
Shiro Koshinaka & Keiji Mutoh def Yokpalsan & KIM Su-hong
Ray Candy def Shunji Kosugi
The Cobra def Fishman
Seiji Sakaguchi & *Rambo Sakurada (8:29 DQ) *Bruiser Brody & Bad News Allen
Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino def Konga the Barbarian & Rick Oliver & Karl Steiner

1985/10/15 Kanazawa - Industrial Exhibition Hall (2,960)
Shin'ya Hashimoto def Masaharu Funaki
Hirokazu Hata def Masahiro Chono
Keiichi Yamada def Naoki Sano
Shunji Kosugi def Keiji Mutoh
KIM Su-hong & Yokpalsan def Shiro Koshinaka & Black Cat
Karl Steiner def Don Arakawa
Rambo Sakurada & *The Cobra (huracan rana) Bad News Allen & *Fishman
Bruiser Brody (pin) Kengo Kimura
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Kantaro Hoshino (9:41 pin) Konga the Barbarian & *Ray Candy & Rick Oliver

1985/10/16 Fukui - City Gym (2,470)
Masahiro Chono def Akira Nogami
Naoki Sano def Hirokazu Hata
Don Arakawa def KIM Su-hong
Shiro Koshinaka & Keiji Mutoh def Shunji Kosugi & Shin'ya Hashimoto
Fishman def Black Cat
The Cobra def Keiichi Yamada
Bad News Allen & Konga the Barbarian def Kantaro Hoshino & Yokpalsan
Kengo Kimura def Rick Oliver
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Rambo Sakurada (11:58 pin) Bruiser Brody & Ray Candy & *Karl Steiner

1985/10/17 Toyama - City Gym (3,080)
Masaharu Funaki def Akira Nogami
Hirokazu Hata def Masahiro Chono
Shunji Kosugi & Keiji Muto def Naoki Sano & Keiichi Yamada
Shiro Koshinaka (DCOR) Yokpalsan
Fishman & Karl Steiner def The Cobra & Shin'ya Hashimoto
Rambo Sakurada (pin) Ray Candy
Konga the Barbarian def Kantaro Hoshino
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura (12:14 pin) Bruiser Brody & Bad News Allen & *Rick Oliver

1985/10/18 Tokyo - Korakuen Hall (2,290)
Naoki Sano def Shin'ya Hashimoto
Yokpalsan & KIM Su-hong def Black Cat & Hirokazu Hata
Don Arakawa (DCOR) Fishman
Handicap Match: Giant Gustav def Kantaro Hoshino & Shunji Kosugi
Rick Oliver & Karl Steiner def Keiji Mutoh & Keiichi Yamada
*Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura (8:16 half crab) Bad News Allen & *Ray Candy
Bruiser Brody (pin) Rambo Sakurada
The Cobra (DCOR) Shiro Koshinaka
Antonio Inoki (9:38 pin) Konga the Barbarian

1985/10/19 Nirasaki, Yamanashi - City Gym (2,150)
Naoki Sano def Masahiro Chono
Masaharu Funaki def Akira Nogami
Keiichi Yamada def Keiji Mutoh
Don Arakawa def KIM Su-hong
Yokpalsan def Black Cat
Handicap Match: Giant Gustav def Shiro Koshinaka & Shunji Kosugi & Shin'ya Hashimoto
*Rambo Sakurada & The Cobra (pin) Karl Steiner & *Fishman
Seiji Sakaguchi (8:44 DQ) Bad News Allen
*Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino (pin) Bruiser Brody & Ray Candy & *Rick Oliver

1985/10/20 Oyama, Tochigi - Oyama Amusement Park (1,770)
Shin'ya Hashimoto def Akira Nogami
Naoki Sano def KIM Su-hong
Black Cat def Keiichi Yamada
Shunji Kosugi def Keiji Mutoh
Shiro Koshinaka (DCOR) Yokpalsan
Handicap Match: Giant Gustav def Don Arakawa & Masahiro Chono
Rambo Sakurada & *Kantaro Hoshino (pin) Rick Oliver & *Fishman
Bruiser Brody (pin) Kengo Kimura
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & The Cobra (12:09 pin) Bad News Allen & *Ray Candy & Karl Steiner

1985/10/21 Takayama, Gifu - Hida Takayama Gym (2,610)
Masahiro Chono def Akira Nogami
Shin'ya Hashimoto def KIM Su-hong
Shunji Kosugi def Naoki Sano
Handicap Match: Giant Gustav def Black Cat & Keiichi Yamada
Yokpalsan (DQ) Don Arakawa
The Cobra def Keiji Mutoh
*Rambo Sakurada & Shiro Koshinaka (DCOR) *Bad News Allen & Fishman
Seiji Sakaguchi (8:57 out-of-fence DQ) Ray Candy
*Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino (pin) Bruiser Brody & Rick Oliver & *Karl Steiner

1985/10/22 Tsuruga, Fukui - City Gym (2,130)
Shin'ya Hashimoto def Masaharu Funaki
KIM Su-hong def Naoki Sano
Yokpalsan def Black Cat
Handicap Match: Giant Gustav def Don Arakawa & Masahiro Chono
Shunji Kosugi & Keiichi Yamada def Shiro Koshinaka & Keiji Mutoh
Kantaro Hoshino def Fishman
Bad News Allen (DQ) Rambo Sakurada
Kengo Kimura def Karl Steiner
*Bruiser Brody & Ray Candy & Rick Oliver (9:46 pin) Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & *The Cobra

1985/10/24 Nishiwaki, Hyogo - General Gym (2,110)
Masahiro Chono def Masaharu Funaki
Keiji Mutoh def KIM Su-hong
Keiichi Yamada def Shin'ya Hashimoto
Don Arakawa def Black Cat
Handicap Match: Giant Gustav def Shiro Koshinaka & Naoki Sano
Yokpalsan def Shunji Kosugi
Seiji Sakaguchi & *The Cobra (12:15 pin) Bad News Allen & *Fishman
Bruiser Brody (COR) Rambo Sakurada
Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino def Ray Candy & Rick Oliver & Karl Steiner

1985/10/25 Takaishi, Osaka - Seaside Sports Center (2,150)
Masahiro Chono def Masaharu Funaki
Black Cat def KIM Su-hong
Shin'ya Hashimoto & Yokpalsan def Tatsutoshi Goto & Naoki Sano
Don Arakawa (DCOR) Fishman
Rambo Sakurada (pin) Karl Steiner
Handicap Match: Giant Gustav def Black Cat & Shin'ya Hashimoto
The Cobra & Keiji Mutoh def Shiro Koshinaka & Shunji Kosugi
*Seiji Sakaguchi & Kantaro Hoshino (8:00 boston crab) Bad News Allen & *Rick Oliver
*Antonio Inoki & Kengo Kimura (pin) Bruiser Brody & *Ray Candy

1985/10/26 Inazawa, Aichi - General Gym (2,760)
Masaharu Funaki def Akira Nogami
KIM Su-hong def Masahiro Chono
Yokpalsan def Naoki Sano
Don Arakawa def Shunji Kosugi
Handicap Match: Tatsutoshi Goto & Shin'ya Hashimoto (DQ) Giant Gustav
The Cobra def Keiji Mutoh
Kantaro Hoshino & Shiro Koshinaka def Fishman & Karl Steiner
Bruiser Brody (6:17 pin) Seiji Sakaguchi
*Antonio Inoki & Kengo Kimura & Rambo Sakurada (pin) Bad News Allen & Ray Candy & *Rick Oliver

1985/10/28 Toba, Mie - Civic Gym (3,320)
Masaharu Funaki def Akira Nogami
Black Cat def Naoki Sano
Shunji Kosugi def Masahiro Chono
Tatsutoshi Goto def KIM Su-hong
Handicap Match: Giant Gustav def Keiji Mutoh & Yokpalsan
Shiro Koshinaka def Don Arakawa
The Cobra & Kantaro Hoshino def Fishman & Rick Oliver
Bad News Allen (DQ) Rambo Sakurada
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura (13:41 pin) Bruiser Brody & Ray Candy & *Karl Steiner

1985/10/29 Yokkaichi, Mie - City Gym (3,850)
Masahiro Chono def Akira Nogami
Naoki Sano def Masaharu Funaki
Don Arakawa def KIM Su-hong
Yokpalsan def Shunji Kosugi
Handicap Match: Kantaro Hoshino & Tatsutoshi Goto (DQ) Giant Gustav
Shiro Koshinaka & Keiji Mutoh def Fishman & Black Cat
Rambo Sakurada (pin) Karl Steiner
Kengo Kimura def Bad News Allen
*Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & The Cobra (11:51 pin) Bruiser Brody & *Ray Candy & Rick Oliver

1985/10/30 Hasaki, Ibaraki - General Gym (1,300)
Masaharu Funaki def Akira Nogami
Keiji Mutoh def KIM Su-hong
Don Arakawa def Naoki Sano
Yokpalsan def Black Cat
Handicap Match: Giant Gustav def Shunji Kosugi & Masahiro Chono
Shiro Koshinaka (DCOR) Tatsutoshi Goto
Seiji Sakaguchi & *The Cobra (12:30 huracan rana) Rick Oliver & *Fishman
Bruiser Brody (pin) Rambo Sakurada
Antonio Inoki & Kengo Kimura & Kantaro Hoshino def Bad News Allen & Ray Candy & Karl Steiner

1985/10/31 Tokyo - Metropolitan Gym (7,230)
Naoki Sano def Masaharu Funaki
Shin'ya Hashimoto def Masahiro Chono
Shunji Kosugi & Tatsutoshi Goto def Yokpalsan & KIM Su-hong
Keiji Mutoh def Karl Steiner
Kantaro Hoshino & Shiro Koshinaka def Fishman & Black Cat
Seiji Sakaguchi & Kengo Kimura & *Rambo Sakurada (pin) Bad News Allen & Ray Candy & *Rick Oliver
WWF Junior Heavyweight Title: The Cobra* (13:29 small package) Don Arakawa
  * Cobra vacated the title after the match.
Antonio Inoki (27:04 DQ) Bruiser Brody


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2016 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.