puroresu.com puroresu.com

Home >

facebook

Web   puroresu.com
'88 Japan Cup Series: 1988/11/11 - 12/09: 21 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest Foreigners:
Dick Murdoch
Cowboy Bob Orton Jr.
Kevin Von Erich [second half]
Kerry Von Erich [second half]
The Grappler [second half]
Scott Hall
Buzz Sawyer
Manny Fernandez
Steve Armstrong
Tracy Smothers

1988/11/11 Tokyo - Korakuen Scott Hall
Akira Nogami (backslide) Minoru Suzuki
*Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. (9:54 small package) *Seiji Sakaguchi & Masa Saito

1988/11/12 Matsumoto, Nagano - General Gym
Japan Cup League: Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto (3-2) Super Strong Machine [Junji Hirata] & The Jagger [Hisakatsu Oya] & The Tiger [Shinji Sasazaki]
   1: Machine (6:10 pin) Goto
   2: Sakaguchi (9:37 pin) Tiger
   3: Jagger (9:48 COR) Sakaguchi
   4: Saito (10:33 pin) Jagger
   5: Saito (11:39 COR) Super Strong Machine
Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Fujiwara def Dick Murdoch & Scott Hall

1988/11/15 Hamamatsu, Shizuoka - City Gym
Japan Cup League: Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto (3-2) George Takano & Steve Armstrong & Tracy Smothers
   1: Takano (5:21 COR) Sakaguchi
   2: Saito (9:49 pin) Tracy Smothers
   3: Goto (11:05 DCOR) Takano
   4: Saito (11:49 pin) Armstrong
Antonio Inoki & Yoshiaki Fujiwara def Dick Murdoch & Scott Hall

1988/11/16 Kanazawa - Ishikawa Industrial Exhibition Scott Hall
Steve Armstrong & *Tracy Smothers (8:48 DQ) *Seiji Sakaguchi & Masa Saito
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara (DCOR) Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr.

1988/11/17 Fukui - City Gym
*Manny Fernandez & Kendo Nagasaki (9:34 pin) Seiji Sakaguchi & *Tatsutoshi Goto
Japan Cup League: Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (3-2) Antonio Inoki & Riki Choshu & Kantaro Hoshino

1988/11/19 Niigata - City Gym
Japan Cup League: Tatsumi Fujinami & Masahiro Chono & Shin'ya Hashimoto (3-1) Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto
   1: Chono (10:17 pin) Goto
   2: Chono (10:42 DCOR) Sakaguchi
   3: Fujinami (14:33 COR) Saito
Antonio Inoki & Riki Choshu def Dick Murdoch & Scott Hall

1988/11/20 Kumagaya, Saitama - Civic Gym
Japan Cup League: Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto (3-2) Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall
   1: Sakaguchi (11:15 pin) Hall
   2: Murdoch (16:09 pin) Goto
   3: Sakaguchi (18:56 DCOR) Murdoch
   4: Saito (21:59 small package) Orton
Antonio Inoki (6:40 octopus hold) Kendo Nagasaki

1988/11/23 Ikeda, Tokushima
Antonio Inoki & Riki Choshu & Takano def Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall

1988/11/24 Kochi - Pref. Civic Gym
Japan Cup League: Dick Murdoch, Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (3-0) Super Strong Machine, The Jaguar, & Tiger
Japan Cup League: Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto (3-2) Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito
   1: Koshinaka (9:01 rolling clutch hold) Goto
   2: Sakaguchi (13:12 COR) Hiro
   3: Koshinaka (13:02 COR) Sakaguchi
   4: Masa (14:40 COR) Koshinaka
   5: Masa (15:46 pin) Kobayashi

1988/11/25 Hiroshima - Pref. Gym
Japan Cup League: Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara & Osamu Kido (3-2) Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto
   1: Kido (8:46 pin) Goto
   2: Fujiwara (10:41 DCOR) Saito
   3: Sakaguchi (12:14 COR) Kido
   4: Kimura (13:02 small package) Sakaguchi
Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. def Buzz Sawyer & Manny Fernandez

1988/11/26 Matsue, Shimane - General Gym (2,410)
Osamu Matsuda (10:46 jack knife) Takayuki Iizuka
Kensuke Sasaki (12:15 kneebar) Minoru Suzuki
*Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito (14:44 sleeper hold) Keiichi Yamada & *Akira Nogami
Osamu Kido (9:15 pin) Tatsutoshi Goto
*Masahiro Chono & Shin'ya Hashimoto (14:18 DQ)Kengo Kimura & *Shiro Koshinaka
*Masa Saito (11:45 pin) Scott Hall
Japan Cup League: Buzz Sawyer & Manny Fernandez & Kendo Nagasaki (3-2) George Takano & Steve Armstrong & Tracy Smothers
   1: Takano (8:34 DCOR)Sawyer
   2: Armstrong (12:58 pin) Nagasaki
   3: Fernandez (13:28 pin) Smothers
   4: Fernandez (17:09 pin) Armstrong
Japan Cup League: Antonio Inoki & Riki Choshu & Kantaro Hoshino (3-1) Super Strong Machine & The Jagger & The Tiger
   1: Choshu (5:32 pin) Tiger
   2: Machine (5:58 COR)Hoshino
   3: Choshu (8:35 scorpion death lock)Jagger
   4: Inoki (9:27 pin) Machine
Tatsumi Fujinami & *Yoshiaki Fujiwara (15:17 DCOR) *Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr.

1988/11/28 Tokuyama, Yamaguchi - City Gym (2,240)
Takayuki Iizuka (12:43 half crab) Minoru Suzuki
Norio Honaga (9:56 pin) Akira Nogami
Tatsutoshi Goto (11:03 pin) Kensuk eSasaki
Kuniaki Kobayashi & *Hiro Saito (12:59 german suplex hold) The Jagger & *The Tiger
Seiji Sakaguchi (9:54 DQ) Scott Hall
Japan Cup League: Kengo Kimura & Fujiwara & Osamu Kido (3-2) Buzz Sawyer & Manny Fernandez & Kendo Nagasaki
   1: Fujiwara (13:41 COR) Sawyer
   2: Fujiwara (13:43 DCOR) Fernandez
   3: Kimura (13:50 DCOR) Nagasaki
*Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. (14:55 pin) Masahiro Chono & *Shin'ya Hashimoto
Masa Saito & *Super Strong Machine (11:54 majin windmill suplex hold) Tatsumi Fujinami & *Shiro Koshinaka
Japan Cup League: Antonio Inoki & Riki Choshu & Kantaro Hoshino (3-1) George Takano & Steve Armstrong & Tracy Smothers
   1: Choshu (6:43 pin) Armstrong
   2: Smothers (8:16 rolling clutch hold) Hoshino
   3: Choshu (10:28 pin) Smothers
   4: Inoki (10:59 pin) Takano

1988/11/29 Fukuoka - Hakata Star Lane
Seiji Sakaguchi & *Masa Saito (8:08 pin) Steve Armstrong & *Tracy Smothers
Japan Cup League: Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (3-2) Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara & Osamu Kido

1988/11/30 Miyazaki - Pref. Gym (2,510)
Osamu Matsuda (10:41 jack knife) Takayuki Iizuka
Akira Nogami (12:27 half crab) Minoru Suzuki
Norio Honaga (9:31 rolling clutch hold) Kensuk eSasaki
Tatsutoshi Goto (9:53 DCOR) Shin'ya Hashimoto
Japan Cup League: Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara & Osamu Kido (3-0) Super Strong Machine & The Jagger & The Tiger
   1: Kido (10:43 pin) Tiger
   2: Fujiwara (12:22 wakigatame) Jagger
   3: Kimura (15:38 COR) Machine
Kevin Von Erich & *Kerry Von Erich (9:30 iron claw) Masa Saito & *Kantaro Hoshino
Japan Cup League: Buzz Sawyer & Manny Fernandez & Kendo Nagasaki (3-2) Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito
   1: Saito (7:51 DCOR) Sawyer
   2: Koshinaka (10:37 COR) Nagasaki
   3: Fernandez (11:24 pin) Kobayashi
   4: Fernandez (12:01 COR) Koshinaka
Japan Cup League: Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (3-2) George Takano & Steve Armstrong & Tracy Smothers
   1: Orton (14:00 pin) Smothers
   2: Armstrong (16:48 COR) Hall
   3: Armstrong (19:02 DCOR) Orton
   4: Murdoch (29:38 pin) Takano
*Antonio Inoki & Riki Choshu (8:54 octopus hold) Tatsumi Fujinami & *Masahiro Chono

1988/12/01 Kagoshima - Pref. Gym
*Steve Armstrong & Tracy Smothers (7:35 pin) Seiji Sakaguchi & *Tatsutoshi Goto
Japan Cup League: Tatsumi Fujinami, Shin'ya Hashimoto, & Masahiro Chono (3-2) Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall
IWGP Tag Team Title: *Riki Choshu & Masa Saito* (8:41 pin) *Kevin Von Erich & Kerry Von Erich
Antonio Inoki (10:03 pin) Manny Fernandez

1988/12/03 Numazu, Shizuoka - Civic Gym
The Grappler def Tatsutoshi Goto
Seiji Sakaguchi & *Masa Saito (11:47 DCOR) *Kevin Von Erich & Kerry Von Erich
Japan Cup League: Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (3-1) Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito

1988/12/04 Sendai - Miyagi Pref. Sports Center
*The Grappler & Manny Fernandez & Kendo Nagasaki (8:05 pin) Seiji Sakaguchi & Masa Saito & *Tatsutoshi Goto
Antonio Inoki & Riki Choshu def Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr.

1988/12/05 Nagoya - Aichi Pref. Gym
Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. def Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara
Pacific Northwest Heavyweight Title: Tatsumi Fujinami* (18:53 dragon sleeper) The Grappler
Japan Cup League: Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (default) Buzz Sawyer & Manny Fernandez & Kendo Nagasaki
Japan Cup League: Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto (3-2) Antonio Inoki & Riki Choshu & Kantaro Hoshino
   1: Saito (12:53 jailhouse lock) Hoshino
   2: Goto (12:53 DCOR) Inoki
   3: Choshu (15:32 pin) Sakaguchi
   4: Saito (18:22 pin) Choshu

1988/12/06 Maruko, Nagano
Antonio Inoki & Yoshiaki Fujiwara & Kengo Kimura (DQ) Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & The Grappler

1988/12/07 Osaka - Pref. Athletic Scott Hall (5,740)
Kensuke Sasaki (11:48 chicken wing arm lock) Minoru Suzuki
Hiro Saito (10:49 pin) Akira Nogami
Manny Fernandez (10:23 pin) George Takano
The Grappler (6:12 pin) Super Strong Machine
Japan Cup League: Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall (3-2) Seiji Sakaguchi & Masa Saito & Tatsutoshi Goto
   1: Orton (4:34 DCOR) Sakaguchi
   2: Saito (8:17 pin) Hall
   3: Murdoch (8:31 pin) Saito
   4: Murdoch (14:48 pin) Goto
*Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara (11:09 power bomb) *Tracy Smothers & Steve Armstrong
Japan Cup League Semi-Final: Antonio Inoki & Riki Choshu & Kantaro Hoshino (3-1) Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr. & Scott Hall
   1: Hoshino (9:18 DCOR) Murdoch
   2: Inoki (9:37 pin) Hall
   3: Inoki (14:06 pin) Orton
Kevin Von Erich & *Kerry Von Erich (8:21 iron claw) *Kuniaki Kobayashi & Shiro Koshinaka
Japan Cup League Final: *Antonio Inoki & Riki Choshu & Kantaro Hoshino (4-2) Tatsumi Fujinami & *Masahiro Chono & Shin'ya Hashimoto
   1: Fujinami (10:54 dragon sleeper) Hoshino
   2: Choshu (11:36 DCOR) Fujianmi
   3: Inoki (12:15 pin) Hashimoto
   4: Inoki (14:54 ground octopus hold) Chono

1988/12/09 Tokyo - Korakuen Scott Hall
Masa Saito & Yoshiaki Fujiwara & Kengo Kimura def Kendo Nagasaki & The Grappler & Manny Fernandez
IWGP Junior Heavyweight Title: Shiro Koshinaka* (15:48 dragon suplex hold) Keiichi Yamada
Antonio Inoki & Riki Choshu def Dick Murdoch & Cowboy Bob Orton Jr.
WCWA World* & IWGP Heavyweight Double Title: Tatsumi Fujinami [IWGP] (11:45 DCOR) Kerry Von Erich [WCWA]
Ext: Fujinami (6:51 TKO)
* Tatsumi Fujinami returns WCWA title to Von Erich next day.


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2015 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.