puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com
'88 Japan Cup Series: 1988/11/11 - 12/09: 21 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest foreigners:
Dick Murdoch
Cowboy Bob Orton Jr.
Kevin Von Erich [second half]
Kerry Von Erich [second half]
The Grappler [second half]
Scott Hall
Buzz Sawyer
Manny Fernandez
Steve Armstrong
Tracy Smothers

1988/11/11 Tokyo - Korakuen Hall
Akira Nogami (backslide) Minoru Suzuki
*Murdoch & Orton (9:54 small package) *Seiji Sakaguchi & Masa Saito

1988/11/12 Matsumoto, Nagano - General Gym
Japan Cup League: Sakaguchi, Masa Saito, & Tatsutoshi Goto (3-2) Super Strong Machine [Junji Hirata], The Jagger [Hisakatsu Oya], & The Tiger [Shinji Sasazaki]
   1: Machine (6:10 pin) Goto
   2: Sakaguchi (9:37 pin) Tiger
   3: Jagger (9:48 COR) Seiji Sakaguchi
   4: Saito (10:33 pin) Jagger
   5: Saito (11:39 COR) Machine
Tatsumi Fujinami & Yoshiaki Fujiwara def Murdoch & Hall

1988/11/15 Hamamatsu, Shizuoka - City Gym
Japan Cup League: Sakaguchi, Masa Saito, & Goto (3-2) George Takano, Armstrong, & Smothers
   1: Takano (5:21 COR) Seiji Sakaguchi
   2: Saito (9:49 pin) Smothers
   3: Goto (11:05 DCOR) Takano
   4: Saito (11:49 pin) Armstrong
Antonio Inoki & Yoshiaki Fujiwara def Murdoch & Hall

1988/11/16 Kanazawa - Ishikawa Industrial Exhibition Hall
Armstrong & *Smothers (8:48 DQ) *Seiji Sakaguchi & Masa Saito
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara (DCOR) Murdoch & Orton

1988/11/17 Fukui - City Gym
*Fernandez & Kendo Nagasaki (9:34 pin) Seiji Sakaguchi & *Goto
Japan Cup League: Murdoch, Orton, & Hall (3-2) Inoki, Riki Choshu, & Kantaro Hoshino

1988/11/19 Niigata - City Gym
Japan Cup League: Fujinami, Masahiro Chono, & Shin'ya Hashimoto (3-1) Seiji Sakaguchi, Masa Saito, & Goto
   1: Chono (10:17 pin) Goto
   2: Chono (10:42 DCOR) Seiji Sakaguchi
   3: Fujinami (14:33 COR) Saito
Inoki & Choshu def Murdoch & Hall

1988/11/20 Kumagaya, Saitama - Civic Gym
Japan Cup League: Sakaguchi, Masa Saito, & Goto (3-2) Murdoch, Orton, & Hall
   1: Sakaguchi (11:15 pin) Hall
   2: Murdoch (16:09 pin) Goto
   3: Sakaguchi (18:56 DCOR) Murdoch
   4: Saito (21:59 small package) Orton
Inoki (6:40 octopus hold) Nagasaki

1988/11/23 Ikeda, Tokushima
Inoki, Choshu, & Takano def Murdoch, Orton, & Hall

1988/11/24 Kochi - Pref. Civic Gym
Japan Cup League: Murdoch, Orton & Hall (3-0) Machine, The Jaguar, & Tiger
Japan Cup League: Sakaguchi, Masa Saito, & Goto (3-2) Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito
   1: Koshinaka (9:01 rolling clutch hold) Goto
   2: Sakaguchi (13:12 COR) Hiro
   3: Koshinaka (13:02 COR) Seiji Sakaguchi
   4: Masa (14:40 COR) Koshinaka
   5: Masa (15:46 pin) Kobayashi

1988/11/25 Hiroshima - Pref. Gym
Japan Cup League: Kimura, Fujiwara, & Osamu Kido (3-2) Seiji Sakaguchi, Masa Saito, & Goto
   1: Kido (8:46 pin) Goto
   2: Fujiwara (10:41 DCOR) Saito
   3: Sakaguchi (12:14 COR) Kido
   4: Kimura (13:02 small package) Seiji Sakaguchi
Murdoch & Orton def Sawyer & Fernandez

1988/11/26 Matsue, Shimane
Fujinami & Yoshiaki Fujiwara (DCOR) Murdoch & Orton

1988/11/28 Tokuyama, Yamaguchi - City Gym
Murdoch & Orton def Hashimoto & Chono
Sakaguchi (9:54 DQ) Hall

1988/11/29 Fukuoka - Hakata Star Lane
Sakaguchi & *Masa Saito (8:08 pin) Armstrong & *Smothers
Japan Cup League: Murdoch, Orton, & Hall (3-2) Kimura, Fujiwara, & Osamu Kido

1988/11/30 Miyazaki
Japan Cup League: Murdoch, Orton, & Hall (3-2) Takano & The Southern Boys: Armstrong & Smothers

1988/12/01 Kagoshima - Pref. Gym
*Armstrong & Smothers (7:35 pin) Seiji Sakaguchi & *Goto
Japan Cup League: Fujinami, Hashimoto, & Chono (3-2) Murdoch, Orton, & Hall
IWGP Tag Team Title: *Riki Choshu & Masa Saito* (8:41 pin) *Kevin & Kerry
Inoki (10:03 pin) Fernandez

1988/12/03 Numazu, Shizuoka - Civic Gym
Grappler def Goto
Sakaguchi & *Masa Saito (11:47 DCOR) *Kevin & Kerry
Japan Cup League: Murdoch, Orton, & Hall (3-1) Koshinaka, Kobayashi, & Hiro Saito

1988/12/04 Sendai - Miyagi Pref. Sports Center
*Grappler, Fernandez, & Nagasaki (8:05 pin) Seiji Sakaguchi, Masa Saito, & *Goto
Inoki & Choshu def Murdoch & Orton

1988/12/05 Nagoya - Aichi Pref. Gym
Murdoch & Orton def Kimura & Yoshiaki Fujiwara
Pacific Northwest Heavyweight Title: Fujinami* def Grappler
Japan Cup League: Murdoch, Orton, & Hall (default) Sawyer, Fernandez, & Nagasaki
Japan Cup League: Sakaguchi, Masa Saito, & Goto (3-2) Inoki, Choshu, & Kantaro Hoshino
   1: Saito (12:53 jailhouse lock) Hoshino
   2: Goto (12:53 DCOR) Inoki
   3: Choshu (15:32 pin) Seiji Sakaguchi
   4: Saito (18:22 pin) Riki Choshu

1988/12/06 Maruko, Nagano
Inoki, Fujiwara, & Kimura (DQ) Murdoch, Orton, & Grappler

1988/12/07 Osaka - Pref. Athletic Hall (5,740)
Kensuke Sasaki (11:48 chicken wing arm lock) Minoru Suzuki
Hiro Saito (10:49 pin) Akira Nogami
Fernandes (10:23 pin) George Takano
Grappler (6:12 pin) Machine
Japan Cup League: Murdoch, Orton, & Hall (3-2) Seiji Sakaguchi, Masa Saito, & Goto
   1: Orton (4:34 DCOR) Seiji Sakaguchi
   2: Saito (8:17 pin) Hall
   3: Murdoch (8:31 pin) Saito
   4: Murdoch (14:48 pin) Goto
*Kimura & Yoshiaki Fujiwara (11:09 power bomb) *Smothers & Armstrong
Japan Cup League Semi-Final: Inoki, Choshu, & Kantaro Hoshino (3-1) Murdoch, Orton & Hall
   1: Hoshino (9:18 DCOR) Murdoch
   2: Inoki (9:37 pin) Hall
   3: Inoki (14:06 pin) Orton
Kevin & *Kerry (8:21 iron claw) *Kobayashi & Koshinaka
Japan Cup League Final: *Antonio Inoki, Choshu, & Kantaro Hoshino (4-2) Fujinami, *Chono, & Hashimoto
   1: Fujinami (10:54 dragon sleeper) Hoshino
   2: Choshu (11:36 DCOR) Fujianmi
   3: Inoki (12:15 pin) Hashimoto
   4: Inoki (14:54 ground octopus hold) Chono

1988/12/09 Tokyo - Korakuen Hall
Masa Saito, Fujiwara, & Kimura def Nagasaki, Grappler, & Fernandez
IWGP Junior Heavyweight Title: Koshinaka* (15:48 dragon suplex hold) Keiichi Yamada
Inoki & Choshu def Murdoch & Orton
WCWA World* & IWGP Heavyweight Double Title: Fujinami [IWGP] (11:45 DCOR) Kerry [WCWA]
Ext: Fujinami (6:51 TKO)
* Fujinami returns WCWA title to next day.


[ Puroresu Dojo ][ New Japan ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2015 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.