Home > NJPW > Results >


New Year Golden Series: 1989/01/06 - 02/10: 25 cards

The date & location in bold letters indicate the card has full results (incomplete results otherwise).

Guest Foreigners:
Big Van Vader
Crusher Bam Bam Bigelow
Rip Morgan
Italian Stallion
Matt Borne
Babe Face
El Greco
El Sergio (Sergio el Hermoso)

1989/01/06 Tokyo - Korakuen Hall
Akira Nogami def Minoru Suzuki
Makoto Arakawa def Ken'ichi Oya
Hiro Saito & Norio Honaga def Babe Face & Black Cat
Hiroshi Hase def Tatsutoshi Goto
Masa Saito def Osamu Kido
Naoki Sano & Hirokazu Hata (14:04) El Greco & El Sergio
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara def Matt Borne & Italian Stallion
George Takano & Super Strong Machine (13:55) Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Riki Choshu (8:57) Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow & Rip Morgan

1989/01/10 Chiba - Park Gym
Ken'ichi Oya (10:20 pin) Osamu Matsuda
*Hirokazu Hata & Naoki Sano (12:56 reverse gory special) Black Cat & *Akira Nogami
George Takano (10:54 pin) Tatsutoshi Goto
*Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito & Norio Honaga (13:59 mexican abdominal stretch) Babe Face & El Greco & *El Sergio
Super Strong Machine (7:24 pin) Matt Borne
Kengo Kimura & *Yoshiaki Fujiwara (15:15 small package) Rip Morgan & *Italian Stallion
*Antonio Inoki & Shiro Koshinaka (17:56 pin) Masa Saito & *Hiroshi Hase
Tatsumi Fujinami (4:27 pin) Crusher Bam Bam Bigelow
Riki Choshu (6:49 DQ) Big Van Vader

1989/01/11 Yokosuka, Kanagawa - General Gym
Minoru Suzuki (time limit draw) Takayuki Iizuka
Tatsutoshi Goto def Akira Nogami
George Takano def Black Cat
Norio Honaga & Hiroshi Hase def Naoki Sano & Hirokazu Hata
Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito def El Greco & El Sergio
Shiro Koshinaka def Babe Face
Seiji Sakaguchi & *Masa Saito (10:59 DCOR) *Yoshiaki Fujiwara & Osamu Kido
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura (NC) Crusher Bam Bam Bigelow & Matt Borne
Antonio Inoki & Riki Choshu & Super Strong Machine def Big Van Vader & Rip Morgan & Italian Stallion

1989/01/13 Himeji, Hyogo - Welfare Hall
Akira Nogami def Minoru Suzuki
Black Cat def Makoto Arakawa
Naoki Sano & Hirokazu Hata def El Greco & El Sergio
Osamu Kido & Kantaro Hoshino drew Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito
Yoshiaki Fujiwara def Tatsutoshi Goto
Hiroshi Hase def Babe Face
Seiji Sakaguchi & *Masa Saito (7:48 pin) Rip Morgan & *Italian Stallion
Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka def George Takano & Super Strong Machine
Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow & Matt Borne def Antonio Inoki & Riki Choshu & Kengo Kimura

1989/01/14 Takamatsu, Kagawa
Hiro Saito & Norio Honaga def Naoki Sano & Hirokazu Hata
Kuniaki Kobayashi & Hiroshi Hase def El Greco & El Sergio
Osamu Kido def Babe Face
George Takano & Super Strong Machine (DQ) Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara
Masa Saito & Riki Choshu def Big Van Vader & Matt Borne
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka def Crusher Bam Bam Bigelow & Rip Morgan & Italian Stallion

1989/01/16 Osaka - Pref. Gym
Minoru Suzuki (time limit draw) Takayuki Iizuka
Kuniaki Kobayashi def Babe Face
Osamu Kido & Kantaro Hoshino def Hiro Saito & Norio Honaga
Naoki Sano & Hirokazu Hata def El Greco & El Sergio
Masa Saito def Italian Stallion
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara def Rip Morgan & Matt Borne
Antonio Inoki & Tatsutoshi Goto (12:16) George Takano & Super Strong Machine
IWGP Junior Heavyweight Title: Shiro Koshinaka* (16:42 pin) Hiroshi Hase
Big Van Vader (8:39) Riki Choshu
IWGP Heavyweight Title: Tatsumi Fujinami* (11:51 pin) Crusher Bam Bam Bigelow

1989/01/18 Kita-Kyushu, Fukuoka - West Japan General Exhibition Center
Ken'ichi Oya def Osamu Matsuda
Tatsutoshi Goto def Akira Nogami
Hiro Saito & Norio Honaga def Naoki Sano & Hirokazu Hata
Osamu Kido def Black Cat
Shiro Koshinaka & Kuniaki Kobayashi def El Greco & El Sergio
Hiroshi Hase def Babe Face
George Takano & *Super Strong Machine (8:25 DQ) Seiji Sakaguchi & *Yoshiaki Fujiwara
Masa Saito & Riki Choshu def Big Van Vader & Matt Borne
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura def Crusher Bam Bam Bigelow & Rip Morgan & Italian Stallion

1989/01/19 Oita
Masa Saito def Matt Borne

1989/01/20 Kumamoto - City Gym
Takayuki Iizuka def Minoru Suzuki
Don Arakawa def Akira Nogami
Osamu Kido & Kantaro Hoshino def Hiro Saito & Black Cat
Kuniaki Kobayashi & Naoki Sano & Hirokazu Hata def Babe Face & El Greco & El Sergio
Super Strong Machine def Italian Stallion
Shiro Koshinaka (14:37) George Takano
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara (16:34) Riki Choshu & Hiroshi Hase
Seiji Sakaguchi & *Masa Saito (8:02 pin) Rip Morgan & *Matt Borne
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami (13:37 DQ) Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow

1989/01/21 Munakata, Fukuoka - Yurix
*Big Van Vader & Matt Borne (7:59 pin) *Seiji Sakaguchi & Masa Saito
Antonio Inoki (8:29 pin) Rip Morgan

1989/01/22 Hitoyoshi, Kumamoto
Ken'ichi Oya def Minoru Suzuki
Akira Nogami def Osamu Matsuda
Osamu Kido & Kantaro Hoshino def Black Cat & Makoto Arakawa
Naoki Sano & Hirokazu Hata def El Greco & El Sergio
Hiro Saito & Hiroshi Hase def Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto
Yoshiaki Fujiwara (DQ) Super Strong Machine
Tatsumi Fujinami def Italian Stallion
Masa Saito & Riki Choshu def Crusher Bam Bam Bigelow & Matt Borne
Antonio Inoki & Kengo Kimura & George Takano def Big Van Vader & Rip Morgan & Babe Face

1989/01/24 Yachiyo, Kumamoto - General Gym
Osamu Matsuda def Takayuki Iizuka
Akira Nogami def Ken'ichi Oya
Hiro Saito & Black Cat def Naoki Sano & Hirokazu Hata
Kuniaki Kobayashi & Makoto Arakawa def El Greco & El Sergio
Hiroshi Hase def Tatsutoshi Goto
George Takano def Babe Face
Kengo Kimura & *Yoshiaki Fujiwara (6:14 double out-of-fence) Seiji Sakaguchi & *Kantaro Hoshino
Big Van Vader & Matt Borne def Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka
Antonio Inoki & Riki Choshu & Super Strong Machine def Crusher Bam Bam Bigelow & Rip Morgan & Italian Stallion

1989/01/25 Torisu, Saga - Civic Gym
Seiji Sakaguchi & *Kantaro Hoshino (12:42 small package) Super Strong Machine & *Hiro Saito
Crusher Bam Bam Bigelow & Matt Borne def Riki Choshu & Hiroshi Hase
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & George Takano def Big Van Vader & Rip Morgan & Italian Stallion

1989/01/26 Karatsu, Saga - Culture Gym
Akira Nogami def Minoru Suzuki
Black Cat def Ken'ichi Oya
Kuniaki Kobayashi & Hiro Saito def Naoki Sano & Hirokazu Hata
Hiroshi Hase def Babe Face
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara def El Greco & El Sergio
*Rip Morgan & Matt Borne & Italian Stallion (9:27 pin) Seiji Sakaguchi & Osamu Kido & *Tatsutoshi Goto
Antonio Inoki & Shiro Koshinaka (12:34) George Takano & Super Strong Machine
Tatsumi Fujinami (13:16 DQ) Crusher Bam Bam Bigelow
Riki Choshu (9:55 COR) Big Van Vader

1989/01/27 Yanai, Yamaguchi
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura def Big Van Vader & Rip Morgan & Matt Borne

1989/01/28 Ibara, Okayama
Ken'ichi Oya def Minoru Suzuki
Akira Nogami def Osamu Matsuda
Babe Face def Makoto Arakawa
George Takano def Black Cat
Hiro Saito & Hiroshi Hase def Naoki Sano & Hirokazu Hata
Super Strong Machine def Tatsutoshi Goto
Yoshiaki Fujiwara & Osamu Kido def El Greco & El Sergio
Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura (DQ) Big Van Vader & Matt Borne
Antonio Inoki & Riki Choshu & Shiro Koshinaka def Crusher Bam Bam Bigelow & Rip Morgan & Italian Stallion

1989/01/31 Gifu
Ken'ichi Oya def Takayuki Iizuka
Naoki Sano & Hirokazu Hata def Akira Nogami & Minoru Suzuki
Osamu Kido def Makoto Arakawa
Kantaro Hoshino def Babe Face
Hiro Saito & Hiroshi Hase def El Greco & El Sergio
Shiro Koshinaka def Matt Borne
George Takano & Super Strong Machine def Rip Morgan & Italian Stallion
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara def Antonio Inoki & Tatsutoshi Goto
Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow def Tatsumi Fujinami & Riki Choshu

1989/02/01 Hachinohe, Aomori - City Gym
Shiro Koshinaka & Kantaro Hoshino def Hiro Saito & Hiroshi Hase
Super Strong Machine (DCOR) Yoshiaki Fujiwara
Osamu Kido & Naoki Sano & Hirokazu Hata def Babe Face & El Greco & El Sergio
Seiji Sakaguchi & *Kengo Kimura (10:04 small package) Rip Morgan & *Italian Stallion
Tatsumi Fujinami def Matt Borne
Antonio Inoki & Riki Choshu (DQ) Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow

1989/02/02 Kawasaki - City Gym
Akira Nogami def Minoru Suzuki
Osamu Matsuda def Takayuki Iizuka
Makoto Arakawa def Ken'ichi Oya
Hiro Saito def Babe Face
Naoki Sano & Hirokazu Hata def El Greco & El Sergio
Shiro Koshinaka & Tatsutoshi Goto def Kantaro Hoshino & Black Cat
Seiji Sakaguchi & *Yoshiaki Fujiwara & Osamu Kido (9:59 small package) Rip Morgan & Matt Borne & *Italian Stallion
George Takano & Super Strong Machine def Riki Choshu & Hiroshi Hase
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami (DQ) Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow

1989/02/03 Yamagata - Pref. Gym
Minoru Suzuki (time limit draw) Takayuki Iizuka
Hirokazu Hata def Black Cat
Babe Face def Akira Nogami
George Takano def Italian Stallion
Super Strong Machine def Matt Borne
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara (11:58) El Greco & El Sergio
Shiro Koshinaka & Naoki Sano (12:29) Hiro Saito & Hiroshi Hase
Antonio Inoki (7:52 octopus hold) Rip Morgan
Tatsumi Fujinami & Riki Choshu (12:03 DQ) Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow

1989/02/04 Noheji, Aomori - Town Gym
Naoki Sano & Hirokazu Hata def El Greco & El Sergio
Hiroshi Hase def Black Cat
Shiro Koshinaka def Babe Face
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara def Super Strong Machine & Hiro Saito
Riki Choshu def Italian Stallion
Tatsumi Fujinami def Rip Morgan
Big Van Vader & *Crusher Bam Bam Bigelow & Matt Borne (10:42 pin) Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi & *George Takano

1989/02/07 Kushiro, Hokkaido - Welfare Pension Gym
Hirokazu Hata def Babe Face
Shiro Koshinaka def Hiro Saito
George Takano & Super Strong Machine (DQ) Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara
Big Van Vader (5:35 pin) Seiji Sakaguchi
Riki Choshu & Hiroshi Hase def Crusher Bam Bam Bigelow & Matt Borne
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami def Rip Morgan & Italian Stallion

1989/02/08 Sapporo - Nakajima Sports Center
Akira Nogami def Minoru Suzuki
Black Cat def Don Arakawa
Kantaro Hoshino def Babe Face
George Takano def Hiro Saito
Naoki Sano & Hirokazu Hata def El Greco & El Sergio
Seiji Sakaguchi & *Kengo Kimura (12:23 pin) Italian Stallion & *Matt Borne
Yoshiaki Fujiwara def Super Strong Machine
IWGP Junior Heavyweight Title: Shiro Koshinaka* (2:08 DQ) Hiroshi Hase
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami & Riki Choshu def Big Van Vader & Crusher Bam Bam Bigelow & Rip Morgan

1989/02/09 Sapporo - Nakajima Sports Center
Takayuki Iizuka def Minoru Suzuki
Black Cat def Babe Face
Hirokazu Hata & Makoto Arakawa def El Greco & El Sergio
Matt Borne def Kantaro Hoshino
Hiro Saito & Hiroshi Hase def Shiro Koshinaka & Naoki Sano
George Takano & Super Strong Machine (10:08) Rip Morgan & Italian Stallion
Big Van Vader (10:52) Tatsumi Fujinami
Antonio Inoki (12:18 arm lock) Crusher Bam Bam Bigelow
IWGP Tag Team Title: Riki Choshu & *Masa Saito* (14:35 pin) *Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara

1989/02/10 Tokyo - Korakuen Hall
Minoru Suzuki (time limit draw) Osamu Matsuda
Makoto Arakawa def Babe Face
Italian Stallion def Tatsutoshi Goto
Osamu Kido & Kantaro Hoshino def El Greco & El Sergio
Shiro Koshinaka & Naoki Sano def Hiro Saito & Hiroshi Hase
Masa Saito def Matt Borne
Kengo Kimura & Yoshiaki Fujiwara def George Takano & Super Strong Machine
Riki Choshu (NC) Crusher Bam Bam Bigelow
Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami def Big Van Vader & Rip Morgan


Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2018 puroresu.com. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.