puroresu.com puroresu.com

facebook

Web   puroresu.com

Pro-Wrestling ZERO1

Address: c/o First On Stage
Kotobuki Building 2F
2-30-11 Shiba
Minato-ku, Tokyo 105-0014
Phone: 3-5730-3966
Founder: Shin'ya Hashimoto (2001)
President: Shin'ya Hashimoto (2001 - 2004/11)
  Yoshiyuki Nakamura (2004/11 - 2008/01)
  Shinjiro Ohtani (2008/01 - )
First card: 2001/03/02 at Ryogoku Kokugikan (Tokyo)
Links


[ Puroresu Dojo ]

Credits for pictures and images are given to these sites/people.

Copyright © 1995-2015 Puroresu Dojo. All rights reserved. Privacy Policy

This site is hosted by Arisu Communications.